KARTA INFORMACYJNA

WYDAWANIE KARTY PARKINGOWEJ


OPIS SPRAWY / ZADANIA :

 • Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki;
 • na podstawie prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności do 16 roku życia lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności po 16 roku życia uzyskanego po dniu 01.07.2014r. z pozytywnym wskazaniem w punkcie 9 orzeczenia (wyjątek stanowią orzeczenia o stopniu znacznym wydane przed dniem 01.07.2014r. posiadające przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem: 04-O, 05-R lub 10-N, zawierające pozytywne wskazanie w punkcie 9 orzeczenia - osoby te mogą uzyskać kartę na podstawie wniosku o wydanie karty parkingowej, bez konieczności ponownego orzekania);
 • wniosek osoby niepełnosprawnej składa się do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności;
 • wniosek placówki składa się do przewodniczącego zespołu właściwego ze względu na siedzibę placówki;
 • Przewodniczący Powiatowego Zespołu wydaje kartę parkingową albo informuje w formie pisemnej o odmowie wydania karty parkingowej.

KOGO DOTYCZY :

 • osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (przy czym, w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, spełnienie przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej może mieć miejsce wyłącznie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem "04-O", "05-R", "07-S"   lub "10-N");
 • osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
 • placówki zajmującej się opieką, rehabilitacja lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

WYMAGANE DOKUMENTY :

Dokumenty niezbędne do wydania karty parkingowej osobie niepełnosprawnej:

 • wniosek o wydanie karty parkingowej;
 • jedna fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy;
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej przelew bankowy na konto:
  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A nr: 23 1600 1462 0008 4781 6213 8042)
 • kserokopię prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

 

Dokumenty niezbędne do wydania karty parkingowej dla placówki:

 • wniosek o wydanie karty parkingowej (składa osoba upoważniona do reprezentowania placówki),
 • upoważnienie do reprezentowania placówki,
 • statut placówki,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
 • kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu placówki.

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :

Wnioski przygotowywane są zgodnie z załącznikiem 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1611).

 

Poniższe dokumenty to tzw. "formularze interaktywne" tego typu formularze możesz wypełnić bezpośrednio na monitorze swojego komputera. Możesz je później

Formularz / wniosek :*.PDF 
Wniosek o wydanie karty parkingowej pdf  
Oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania pdf  

 * Uwaga ! Do poprawnego otwarcia oraz wypełnienia formularza musisz używać programu Adobe Reader . Program możesz pobrać po kliknięciu w poniższy obrazek. 

  http://www.adobe.com/ 


OPŁATY :

 • opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 złotych

OSOBA ODPOWIEDZIALNA :
Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Myślenicach


MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

Siedziba Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Myślenicach: ul. K. Wielkiego 5, pok. 2:

 • "OSOBIŚCIE" z wyjątkiem:
  • osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, za którą wniosek składają rodzice (rodzic) lub ustanowieni przez sąd opiekunowie (opiekun);
  • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie powstającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
  • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd;
 • wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.

 

Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upoważnionej. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu przewodniczący zespołu albo osoba przez niego upoważniona zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :

 • w przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu informuje osobę niepełnosprawną lub placówkę o terminie i miejscu odbioru karty, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne;
 • w przypadku nie spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu informuje osobę niepełnosprawną lub placówkę o odmowie przyznania karty, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne.

ODBIÓR KARTY PARKINGOWEJ :

 • osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru karty;
 • w przypadku:
  • osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, odbiera jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
  • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, odbiera jeden z rodziców,
  • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, odbiera odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd,
  • po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o prawie do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli,
 • w przypadku placówek kartę parkingową odbiera osoba upoważniona do reprezentowania placówki osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki.

PODSTAWA PRAWNA :

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100), rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 857), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002r., Nr 17 poz. 162, ze zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1611), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. z 2014r, poz. 843), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z 2014r, poz. 818).


TRYB ODWOŁAWCZY :
Od informacji o odmowie przyznania karty nie przysługuje odwołanie, ponieważ przyznanie karty parkingowej jest czynnością materialno-techniczną wynikającą z posiadania orzeczenia wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.


UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE :

 • Karty parkingowe wydane przed dniem 01.07.2014r. bezterminowo oraz karty parkingowe wydane na czas określony dłuższy niż do 30.06.2015r. tracą swoją ważność z dniem 01.07.2015r.;
 • Od dnia 01.07.2014r. karta parkingowa wydawana jest wyłącznie na czas określony, co do zasady na okres ważności orzeczenia, jednak nie dłużej niż na okres 5 lat;
 • Kartę parkingową placówce wydaje się na okres 3 lat.