Od dnia 29.09.2023r. przestaje obowiązywać dotychczasowy druk Wniosku o wydanie karty parkingowej, ponieważ upłynął okres 90 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2.

 

W związku z powyższym Wniosek o wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej  należy złożyć w siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Myślenicach: ul. K. Wielkiego 5, pok. nr 2:

OSOBIŚCIE z wyjątkiem:

    • osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, za którą wniosek składają rodzice (rodzic) lub ustanowieni przez sąd opiekunowie (opiekun);
    • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
    • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd;

 

Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upoważnionej. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu przewodniczący zespołu albo osoba przez niego upoważniona zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.

 

Do pobrania:

Nowy wzór wniosku