INFORMACJA
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DOTYCZĄCA OKRESU WAŻNOŚCI ORZECZEŃ ORAZ KART PARKINGOWYCH PRZEDŁUŻANYCH W CZASIE STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

 

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw w dniu 05 maja 2023 r. Ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 852) informujemy, iż uchylony został art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z  zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, na podstawie którego wydłużona była ważność orzeczeń w czasie epidemii/stanu zagrożenia epidemicznego.

Jednocześnie art. 23 ww. Ustawy określa okresy przejściowe, zgodnie z którymi orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności, którego okres ważności:

  • upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,
  • upłynąłby okresie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,
  • upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r. (tj. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu) – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.,

jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.

 

Ważność kart parkingowych

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okresy wskazane w art. 23, karty parkingowe zachowują ważność na okresy wskazane powyżej, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności.