Ważne informacje dla osób niepełnosprawnych

 

  • Przepisy ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
    z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1842, ze zm.) z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wydłużają ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

  • Karty parkingowe zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub do czasu wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

  • Orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020r. (Dz. U. z 2020r., poz. 534) zmieniającym rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności po uznaniu przez przewodniczącego składu orzekającego oraz członka składu orzekającego dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą, mogą być wydane bez bezpośredniego badania osoby.