Ważne informacje dla osób niepełnosprawnych

 

Przepisy ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) wydłużają ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności:

  • jeżeli ważność orzeczenia upłynęła w terminie do 90 dni (tj. od dnia 9 grudnia 2019r.) przed wejściem w życie ustawy (tj. do dnia
    8 marca 2020r.)
    i został złożony kolejny wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
  • jeżeli ważność orzeczenia upływa od dnia wejścia w życie ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020r.)

to zachowują ważność wcześniejsze orzeczenia do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

Karty parkingowe zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub do czasu wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020r. (Dz. U. z 2020r., poz. 534) zmieniającym rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności po uznaniu przez przewodniczącego składu orzekającego oraz członka składu orzekającego dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą, mogą być wydane bez bezpośredniego badania osoby.