STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.myslenicki.pl


KARTA INFORMACYJNA


WYŁĄCZENIA GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

WYDZIAŁ MIENIA I OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYJMUJE ZAINTERESOWANYCH W GODZINACH :
poniedziałek 7.30 - 17.00
wtorek 7.30-15.30
środa 7.30-15.30
czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-14.00


OPIS SPRAWY / ZADANIA :
Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zgodnie z art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 03 lutego 1995r o ochronie gruntów rolnych i leśnych / tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1161 /, przepisom ustawy podlegają grunty wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego zaliczone do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytki rolne klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzone z gleb pochodzenia organicznego, oraz, zgodnie a art.2 ust.l pkt. 7 powołanej wyżej ustawy , ochronie podlegają także grunty klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego pod urządzeniami melioracji wodnych.
Osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji, jest obowiązana uiścić należność i opłaty roczne. Obowiązek ten nie dotyczy wyłączenia gruntów na cele budownictwa mieszkaniowego:

  • do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego,
  • do 0,02 ha, na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego.

KOGO DOTYCZY :

  • Inwestor lub jego upoważniony przedstawiciel.

WYMAGANE DOKUMENTY :
Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej wraz z załącznikami (dokładna instrukcja na odwrocie wniosku).
Uwaga:
Wniosek powinien być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości objętej wnioskiem lub przez pełnomocnika z dołączonym pełnomocnictwem oraz oryginalnym potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej z tego tytułu (17 zł od każdego udzielonego pełnomocnictwa).


FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :

Poniższe dokumenty to tzw. "formularze interaktywne" tego typu formularze możesz wypełnić bezpośrednio na monitorze swojego komputera.

Formularz / wniosek :*.PDF 
Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej pdf  
Oświadczenie Stron postępowania o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji pdf  

* Uwaga ! Do poprawnego otwarcia oraz wypełnienia formularza musisz używać programu Adobe Reader . Program możesz pobrać po kliknięciu w poniższy obrazek. 

  http://www.adobe.com/ 


OPŁATY :
Decyzje zezwalające na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej są zwolnione w sprawach budownictwa mieszkaniowego z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej. W przypadku innych inwestycji (np. budowy drogi dojazdowej, budynku gospodarczego, usługowego ) należy dołączyć do wniosku dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10zł (opłatę należy uiścić na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Myślenice).


OSOBA ODPOWIEDZIALNA :
Wydział Mienia i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Myślenicach


MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

  • "POCZTA" - Starostwo Powiatowe, ul. Reja 13, 32 - 400 Myślenice,
  • "OSOBIŚCIE" - dziennik podawczy; ul. Drogowców 2a, 32 - 400 Myślenice

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :
W ciągu miesiąca od przedłożenia wniosku, sprawy skomplikowane w ciągu dwóch miesięcy.


PODSTAWA PRAWNA :
Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1161)


TRYB ODWOŁAWCZY :
Stronom służy prawo odwołania w terminie 14-stu dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie 30-048 Kraków ul. J. Lea 10, za pośrednictwem Starosty Myślenickiego.
Ponadto zgodnie z art.. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity DZ. U. z 2017r., poz. 1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Starosty Myślenickiego, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Staroście Myślenickiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE :
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.