STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.myslenicki.pl

KARTA INFORMACYJNA

WPIS DO EWIDENCJI WYKŁADOWCÓW NAUKI JAZDY


OPIS SPRAWY / ZADANIA :
 • Postępowanie wszczyna się na prośbę wnioskodawcy
 • Upoważniony pracownik wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji wykładowców i wpisuje tą osobę do ewidencji wykładowców, dla osób zamieszkałych na terenie Powiatu Myślenickiego.

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI :

 • wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców,
 • dowód uiszczenia opłaty za wpis do ewidencji wykładowców
 • zaświadczenie potwierdzające ukończenie z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na wykładowców
 • informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :
Formularz / wniosek : .doc .pdf
Wzór wniosku o wpis Microsoft Word pdf
Klauzula informacyjna Microsoft Word pdf
Wniosek o pełnomocnictwo Microsoft Word pdf

OPŁATY :

Opłata za wpis do ewidencji wykładowców wynosi 50 zł.

Informacje adresowe, oraz rachunki bankowe


OSOBA ODPOWIEDZIALNA : Krzysztof Rzeszutko


Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach
ul. Drogowców 2a
32-400 Myślenice
Pokój nr 115

Telefon: 122 744 500
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Kierownik Wydziału: Krzysztof Rzeszutko
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć:

Dziennik Podawczy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach
ul. Drogowców 2a
32-400 Myślenice


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :
Sprawy niewymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego -nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej sprawa jest załatwiana nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Podstawa prawna ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz.256 z późn. zm.)

PODSTAWA PRAWNA :

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 z poźn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1200),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 04 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 r., poz. 1885).

TRYB ODWOŁAWCZY :

Stronie niezadowolonej z wydanej decyzji przysługuje odwołanie do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Podstawa prawna ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.


INFORMACJE DODATKOWE :

Wykładowcą jest osoba która:

 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę,(egzamin przeprowadza się dla osób, które złożyły do Starosty wniosek o wpis do ewidencji instruktorów /wykładowców i jednocześnie zostały zgłoszone na podstawie wniosku Starosty Myślenickiego do przewodniczącego Komisji o wyznaczenie terminu egzaminu.
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenia pojazdów w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
  • Jest wpisana do ewidencji wykładowców.