STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.myslenicki.pl

KARTA INFORMACYJNA

WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW


OPIS SPRAWY / ZADANIA :
Postępowanie wszczyna się na wniosek strony. Działalność OSK podlega wpisowi do ewidencji działalności regulowanej. Zaświadczenie na prowadzenie OSK wydaje Starosta po sprawdzeniu stosownych dokumentów. Jeżeli wniosek jest niekompletny, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie siedmiu dni. Postępowanie kończy się wydaniem zaświadczenia na prowadzenie OSK.

KOGO DOTYCZY :
Osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie szkolenia osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem, mających siedzibę na terenie powiatu myślenickiego.

WYMAGANE DOKUMENTY :

Do wniosku należy dołączyć:

  • dokumenty określające statut prawny jednostki (osoba prawna, fizyczna) oraz spełnienie wymogów, zawartych we wniosku (np. dowody własności obiektów, placu, pojazdów, dokumenty kwalifikacyjne instruktorów);
  • zaświadczenie z krajowego Rejestru Karnego stwierdzające niekaralność, za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom;
  • dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych poniżej w załączniku.
Pliki do pobrania : .doc .pdf
Wymagania szczegółowe Microsoft Word pdf

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :
Formularz / wniosek : .doc .pdf
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców Microsoft Word pdf
Klauzula informacyjna Microsoft Word pdf
Wniosek o pełnomocnictwo Microsoft Word pdf

OPŁATY :


Za dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców pobiera się opłatę w wysokości

  • 500 zł - za dokonanie wpisu do rejestru;
  • 500 zł - od zmiany wpisu do rejestru.

Informacje adresowe, oraz rachunki bankowe


OSOBA ODPOWIEDZIALNA : Krzysztof Rzeszutko
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach
ul. Drogowców 2a
32-400 Myślenice
Pokój nr 115

Telefon: 122 744 500
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Kierownik Wydziału: Krzysztof Rzeszutko
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć:

Dziennik Podawczy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach
ul. Drogowców 2a
32-400 Myślenice


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :
Organ obowiązany jest dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni od daty wpływu kompletnego wniosku o wpis wraz z oświadczeniem, jeśli wniosek jest niekompletny organ wzywa przedsiębiorcę do jego uzupełnienia – takim wypadku termin o którym mowa w zdaniu pierwszym biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis. Ustawa z dnia 06 marca 2018r.  Prawo Przedsiębiorców (Dz.U z 2021r. poz. 2162 z późn.zm.)

PODSTAWA PRAWNA :

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1268).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 04 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 r., poz. 1885).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłat za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. z 2019r., poz. 596).

TRYB ODWOŁAWCZY :
Odmowa wydania zaświadczenia bądź, wydanie zaświadczenia o treści innej niż żądana, przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Podstawa prawna ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE :
brak

* Darmowe programy do sciągnięcia przy pomocy których można otworzyć formularze / wnioski :
http://www.openoffice.org/pl/ http://www.microsoft.com/ http://www.adobe.com/