STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.myslenicki.pl

KARTA INFORMACYJNA

WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH STACJE KONTROLI POJAZDÓW


OPIS SPRAWY / ZADANIA :
Postępowanie wszczyna się na wniosek strony. Działalność SKP podlega wpisowi do ewidencji działalności regulowanej. Zaświadczenie potwierdzające wpis do  rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów wydaje Starosta. Jeżeli wniosek jest niekompletny, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie siedmiu dni.

KOGO DOTYCZY :
Przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić stację diagnostyczną na terenie powiatu myślenickiego. Do przeprowadzania badań technicznych pojazdów uprawniony jest przedsiębiorca posiadający wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów u właściwego Starosty, ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem, który:
 • posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość;
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organu osoby prawnej
 • posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań;
 • posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów. Poświadczenie wydaje za opłatą w drodze decyzji administracyjnej Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, po dokonaniu sprawdzenia stacji kontroli pojazdów;
 • zatrudnia uprawnionych diagnostów.
 • Stacja może działać zgodnie z wystawionym zaświadczeniem jako:
  1. podstawowa stacja kontroli pojazdów - w zakresie:
   a) okresowego badania technicznego pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z zastrzeżeniem lit. c,
   b) dodatkowych badań technicznych w odniesieniu do pojazdów, o których mowa w lit. a, z zastrzeżeniem ust. 1a,
   c) badań technicznych przyczep przeznaczonych do łączenia z pojazdami określonymi w lit. a, o ile stacja spełnia wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 1 ustawy w zakresie długości stanowiska kontrolnego;
  2. okręgowa stacja kontroli pojazdów - w zakresie:
   a) okresowego badania technicznego wszystkich pojazdów,
   b) dodatkowych badań technicznych w odniesieniu do pojazdów, o których mowa w lit. a.

WYMAGANE DOKUMENTY :

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokument określający status jednostki będącej osobą prawną lub nie posiadającą osobowości prawnej jednostką organizacyjną, albo dokument stwierdzający tożsamość w przypadku osoby fizycznej,
 • poświadczenie zgodności TDT
 • schemat stacji kontroli pojazdów,
 • uprawnienia diagnostów.
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • dokument potwierdzający, że nie jest podmiotem w stosunku do którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne.
 • oświadczenie o zatrudnieniu diagnostów,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie (własność, dzierżawa, leasing) wyposażenia kontrolno-pomiarowego oraz warunków lokalowych gwarantujących wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych, oraz potwierdzające odbiór lokalu przez PINB  (Powiat. insp. nadzoru budowlanego)

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :
Formularz / wniosek : .doc .pdf
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów Microsoft Word pdf
Oświadczenie Microsoft Word pdf
Klauzula informacyjna Microsoft Word pdf
Wniosek o pełnomocnictwo Microsoft Word pdf

OPŁATY :

Za dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców pobiera się opłatę skarbową w wysokości 412 zł. płatną:

 • w kasie Wydziału Komunikacji
  Zał. cz.I, pkt. 36, ppkt. 1 - Ustawa dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2014.1628)
 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Informacje adresowe, oraz rachunki bankowe


OSOBA ODPOWIEDZIALNA : Janusz Leńczowski-Kościelniak


Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach
ul. Drogowców 2a
32-400 Myślenice
Pokój nr 116

Telefon: 122 744 502
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Kierownik Wydziału: Krzysztof Rzeszutko
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

Dziennik Podawczy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach
ul. Drogowców 2a
32-400 Myślenice


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :
Organ obowiązany jest dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni od daty wpływu kompletnego wniosku o wpis wraz z oświadczeniem, jeśli wniosek jest niekompletny organ wzywa przedsiębiorcę do jego uzupełnienia - takim wypadku termin o którym mowa w zdaniu pierwszym biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis  -  Ustawa z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (DZ.U.2013.672) art. 67 ust.1,2.

PODSTAWA PRAWNA :
art. 83 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012.1137)
Ustawa z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (DZ.U.2013.672)

TRYB ODWOŁAWCZY :
Odmowa wydania zaświadczenia bądź, wydanie zaświadczenia o treści innej niż żądana, przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Podstawa prawna ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego (DZ.U.2013.267) art. 219

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE :
brak

* Darmowe programy do sciągnięcia przy pomocy których można otworzyć formularze / wnioski :
http://www.openoffice.org/pl/ http://www.microsoft.com/ http://www.adobe.com/