STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.myslenicki.pl

KARTA INFORMACYJNA

WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY


OPIS SPRAWY / ZADANIA :
 • Postępowanie wszczyna się na prośbę wnioskodawcy
 • Upoważniony pracownik wydaje legitymacje instruktora i wpisuje tą osobę do ewidencji instruktorów, dla osób zamieszkałych na terenie Powiatu Myślenickiego.

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI :

 • wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców,
 • wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
 • kopia posiadanego prawa jazdy lub zaświadczenie o spełnieniu warunków w zakresie wymaganego okresu posiadania prawa jazdy wymaganej kategorii,
 • informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie warunku w zakresie 3 letniego doświadczenia w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami kat. B (dotyczy osób ubiegających się o wpis do instruktorów kat. B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E),
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy.

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :
Formularz / wniosek : .doc .pdf
Wzór wniosku o wpis Microsoft Word pdf
Klauzula informacyjna Microsoft Word pdf
Wniosek o pełnomocnictwo Microsoft Word pdf

OPŁATY :

Opłata za wpis do ewidencji instruktora wynosi 50 zł.

Informacje adresowe, oraz rachunki bankowe


OSOBA ODPOWIEDZIALNA : Krzysztof Rzeszutko
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach
ul. Drogowców 2a
32-400 Myślenice
Pokój nr 115

Telefon: 122 744 500
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Kierownik Wydziału: Krzysztof Rzeszutko
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć:

Dziennik Podawczy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach
ul. Drogowców 2a
32-400 Myślenice


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :
Sprawy niewymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego -nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej sprawa jest załatwiana nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Podstawa prawna ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

PODSTAWA PRAWNA :

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 z poźn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1200),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 04 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 r., poz. 1885).

TRYB ODWOŁAWCZY :
Stronie niezadowolonej z wydanej decyzji przysługuje odwołanie do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Podstawa prawna ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256  późn. zm.)

INFORMACJE DODATKOWE :

Wymagania, które musi spełniać kandydat na instruktora:

 • posiada prawo jazdy:
  • kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
  • kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
  • kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii,
 • posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem,
 • posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora, posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
 • ukończył z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi,
 • złożył z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenia pojazdów w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Orzeczenie lekarskie o istnieniu lub braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora wydaje, po przeprowadzeniu badania lekarskiego, uprawniony lekarz posiadający prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Badanie lekarskie jest wykonywane w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie pracy. Zakres badań lekarskich obejmuje ponadto ustalenie istnienia lub braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Orzeczenie psychologiczne o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora wydaje uprawniony psycholog po przeprowadzeniu badania psychologicznego.

Badanie lekarskie i badanie psychologiczne przeprowadza się przed przystąpieniem do kursu dla kandydatów na instruktorów, a następnie okresowo dla osób w wieku:

  • Do 60 lat - co 5 lat.
  • Powyżej 60 lat - co 30 miesięcy.

Terminy badań mogą ulec skróceniu, jeżeli lekarz lub psycholog w wyniku badania lekarskiego lub psychologicznego stwierdzi u osoby badanej stan zdrowia wskazujący na możliwość wystąpienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami przed upływem ww. terminów.