STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.myslenicki.pl

KARTA INFORMACYJNA

ZEZWOLENIE NA WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY


OPIS SPRAWY / ZADANIA :

Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie. Zezwolenie wydaje się w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek organizatora imprezy dotyczącej dróg powiatowych i gminnych powiatu myślenickiego, złożony co najmniej na 30 dni przed planowym terminem jej rozpoczęcia, z tym że jeżeli impreza odbywa się na drogach podległych kilku organom - organem właściwym jest:

 • w przypadku dróg różnych kategorii - organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii;
 • w przypadku dróg tej samej kategorii - organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy.

Zezwolenie wydaje się po:

 • zasięgnięciu opinii właściwego ze względu na miejsce imprezy komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku imprezy odbywającej się na drogach w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej - odpowiednio właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej; opinię doręcza się organowi, który o nią wystąpił, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia;
 • uzgodnieniu zakresu ograniczenia ruchu i wynikających stąd warunków przeprowadzenia imprezy z organami zarządzającymi ruchem na drogach, na których ma się odbyć impreza.

KOGO DOTYCZY :
Wniosek może złożyć osoba fizyczna lub prawna - organizator imprezy

WYMAGANE DOKUMENTY :

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

 • imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy;
 • rodzaj i nazwę imprezy;
 • informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy;
 • informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy;
 • wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw;
 • podpis organizatora lub jego przedstawiciela.

 Do wniosku należy dołączyć:

 • szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia;
 • program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw;
 • plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt 3;
 • zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy - do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw;
 • pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych.

 Organizator zobowiązany jest do:

 • opracowania projektu organizacji ruchu na polecenie organu zarządzającego ruchem na drodze
 • współdziałania z Policją oraz z Żandarmerią Wojskową w przypadku określonym w punkcie 2 lit. b,
 • uzgodnienia z organami zarządzającymi ruchem na drogach przebieg trasy, na której ma się odbyć impreza.
 • powiadomienia przedsiębiorstwa komunikacji publicznej o przewidywanym czasie występowania utrudnień w ruchu drogowym,
 • zapewnienia uczestnikom imprezy pomocy medycznej,
 • współpracowania ze środkami masowego przekazu w celu przekazywania informacji o utrudnieniach ruchu wynikających z planowanej imprezy.

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :
Formularz / wniosek : .doc .pdf .odt
Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny Microsoft Word Adobe Reader Open Document Format for Office Applications

OPŁATY :
 • Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia 48 zł.
  w kasie Wydziału Komunikacji
  Zał. cz. III, pkt. 13, ppkt. 2 - Ustawa dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. nr 225 poz.1635)
 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Informacje adresowe, oraz rachunki bankowe


OSOBA ODPOWIEDZIALNA :
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32 - 400 Myślenice

mgr inż. Janusz Leńczowski-Kościelniak - inspektor
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pokój nr 13
Tel: 12 2744 502

Kierownik Wydziału: Tomasz Bombol
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :
 • "POCZTA" - Starostwo Powiatowe w Myślenicach 32-400 Myślenice ul. M. Reja 13
 • "OSOBIŚCIE" - dziennik podawczy; - Starostwo Powiatowe w Myślenicach ul. M. Reja 13

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :
Pisemny wniosek organizatora imprezy powinien być złożony co najmniej na 30 dni przed planowym terminem jej rozpoczęcia. Decyzję o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia na odbycie imprezy wydaje się co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

PODSTAWA PRAWNA :
art. 65 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr.108 poz. 908)

TRYB ODWOŁAWCZY :
Stronie niezadowolonej z wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Podstawa prawna ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) art. 127-140

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE :

Organizator imprezy przesyła w terminie 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy kopię wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do:

 • właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy komendanta wojewódzkiego Policji, a także
 • komendanta oddziału Straży Granicznej - jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej, lub
 • komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej - jeżeli impreza jest przeprowadzana na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

 Organ kontroli ruchu drogowego może przerwać imprezę, jeżeli:

 • miejsce, trasa lub czas jej trwania nie są zgodne z warunkami określonymi w zezwoleniu;
 • stnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej wartości;
 • jej przebieg powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

* Darmowe programy do sciągnięcia przy pomocy których można otworzyć formularze / wnioski :
http://www.openoffice.org/pl/ http://www.microsoft.com/ http://www.adobe.com/