STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.myslenicki.pl

KARTA INFORMACYJNA

REJESTRACJA POJAZDÓW


OPIS SPRAWY / ZADANIA :
 • Postępowanie wszczyna się na wniosek właściciela pojazdu.
 • Sprawę załatwia się niezwłocznie w urzędzie jeżeli petent dostarczy komplet dokumentów.
 • Dowód rejestracyjny.
 • Postępowanie kończy się decyzją o wydaniu dowodu rejestracyjnego przez pracownika z upoważnienia starosty.

KOGO DOTYCZY :
Właścicieli pojazdów

WYMAGANE DOKUMENTY :
 1. Wniosek o rejestrację (dokument wypełnia właściciel pojazdu lub osoba upoważniona).
 2. Załączniki:
  • Dowód własności pojazdu
  • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu (istnieją różne możliwości w zależności od rodzaju rejestracji)
   • nie dotyczy jeżeli termin następnego badania technicznego określony jest w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym)
   • w przypadku nowego pojazdu wyprodukowanego w ilości 1 sztuk rocznie, co stwierdza producent w dowodzie własności lub w odrębnym zaświadczeniu
   • wraz z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą
  • Karta pojazdu jeżeli była wydana (w przypadku zagubienia karty wymagane jest zaświadczenie wydane przez organ ostatniej rejestracji)
  • Dowód rejestracyjny pojazdu (w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego wymagane jest zaświadczenie wydane przez organ ostatniej rejestracji)
  • Tablice rejestracyjne (jeżeli dotychczasowe tablice rejestracyjne posiadają wyróżnik powiatu właściwy dla organu dokonującego rejestracji, przedstawiane są organowi rejestrującemu do legalizacji).
  • W przypadku ich braku lub konieczności zwrotu do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołączą stosowne oświadczenie (dotyczy pojazdu sprowadzonego za granicy)
  • Wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji
  • Dowód odprawy celnej przewozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego
  • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium RP jeżeli samochód został sprowadzony z terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej
 3. Do wglądu:
  • Dokument tożsamości właściciela
  • Wypis z rejestru sądowego (KRS) oraz zaświadczenie o nadaniu numeru REGON w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną
  • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorcy nie posiadającego osobowości prawnej (w przypadku kiedy właścicielem pojazdu są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej - zaświadczenia o wpisach do ewidencji działalności gospodarczej oraz umowa spółki)
  • Polisa OC

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :

 

Formularz / wniosek : .docx .pdf
Wniosek o rejestrację Microsoft Word pdf
Klauzula informacyjna Microsoft Word pdf
Wniosek o pełnomocnictwo Microsoft Word pdf

OPŁATY :

 

Pojazd zagraniczny

Pojazd krajowy z innego Powiatu

Pojazd krajowy z Powiatu Myślenickiego

Tablice próbne

(czerwone)

Samochód

161,50 zł

161,50 zł

81,50 zł

62,00 zł

Motocykl

197,00 zł

121,50 zł

81,50 zł

37,75 zł

 Przyczepa

121,50 zł

121,50 zł

81,50 zł

40,75 zł

Ciągnik

 121,50 zł

121,50 zł

81,50 zł

37,75 zł

Motorower

111,50 zł

111,50 zł

81,50 zł

37,75 zł

 

Wymiana dowodu rejestracyjnego   Z uwagi na brak miejsca  68,50 zł
Zmiana danych 54,50 zł
Tablica bagażnika Wydanie dodatkowej tablicy na bagażnik 53,00 zł
Wywóz za granicę Wywóz samochodu 112,00 zł
Wtórniki Tablica rejestracyjna 1szt 53,00 zł
Tablica rejestracyjna 2szt 93,00 zł
Dowód rejestracyjny 68,50 zł

Informacje adresowe, oraz rachunki bankowe


OSOBA ODPOWIEDZIALNA :


Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach
ul. Drogowców 2a
32-400 Myślenice
Sala Obsługi Klienta – stanowiska rejestracji pojazdów

Telefon: 122 744 503-510
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Kierownik Wydziału: Krzysztof Rzeszutko
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w:
Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach
ul. Drogowców 2a
32-400 Myślenice
Sala obsługi Klienta - stanowisko rejestracji pojazdów


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :
Sprawy załatwia się zgodnie z przepisami KPA. Sprawa załatwiana jest w urzędzie niezwłocznie. Czas oczekiwania na dostarczenie dowodu rejestracyjnego z PWPW w Warszawie - do 30 dni

PODSTAWA PRAWNA :
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr. 108 poz. 908 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów Dz. U. Nr 133 poz. 1123 z późniejszymi zmianami

TRYB ODWOŁAWCZY :
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem właściwego Starosty w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem organu który wydał decyzję. Podstawa prawna ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami art. 127 - 140

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE :
 • Karta pojazdu wydawana jest wyłącznie dla pojazdów samochodowych
 • Nalepka kontrolna wydawana jest wyłącznie dla pojazdów samochodowych z wyjątkiem motocykli
 • W przypadku złożenia wniosku bez wymaganych załączników wydane zostaje wezwanie do uzupełnienia załączników, jeżeli nie zostanie uzupełnione wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

* Darmowe programy do sciągnięcia przy pomocy których można otworzyć formularze / wnioski :

http://www.openoffice.org/pl/ http://www.microsoft.com/ http://www.adobe.com/