STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.myslenicki.pl

KARTA INFORMACYJNA

USUWANIE POJAZDÓW Z DRÓG I ICH PRZECHOWYWANIE NA PARKINGU STRZEŻONYM


OPIS SPRAWY/ZADANIA

Postępowanie wszczyna się w związku z usunięciem pojazdu z drogi.:

w trybie art. 130a. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021.450 t.j.) zgodnie z którym: 

1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

2) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 uprawnienia policjanta i niektórych podmiotów w trakcie kontroli ruchu drogowego ust. 2 pkt 8 lit. c;

3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;

4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 karta parkingowa osoby niepełnosprawnej ust. 1 i 2;

5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;

6) kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu przez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem; przepisu nie stosuje się, jeżeli kierujący posiada pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 zatrzymanie prawa jazdy ust. 4 lub 5 albo w art. 135a zatrzymanie prawa jazdy wydane przez państwo inne niż Rzeczpospolita Polska ust. 5 lub 6, upoważniające do kierowania pojazdem.

1a. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140ad kaucja w wysokości przewidywanej kary pieniężnej ust. 7.

2. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

1) kierowała nim osoba:
a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
b) nieposiadająca przy sobie wymaganych dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

2a. Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu. Przepis ust. 10i stosuje się odpowiednio.

3. Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.

4. Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi wydaje:

1) policjant - w sytuacjach, o których mowa w ust. 1-3;

2) strażnik gminny (miejski) - w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5;

3) osoba dowodząca akcją ratowniczą - w sytuacji, o której mowa w ust. 3.

5c. Pojazd usunięty z drogi w przypadkach określonych w ust. 1–2 oraz art. 140ad kaucja w wysokości przewidywanej kary pieniężnej ust. 7 umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie, z uwzględnieniem ust. 7.
(Art. 130a ust. 5c - w zakresie, w jakim przewiduje, że pojazd usunięty z drogi w przypadkach określonych w art. 130a usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela ust. 1 i 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym pozostaje na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez starostę do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie – został uznany za niezgodny z Konstytucją RP wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2018 r. (sygn. akt K 6/17) i z dniem 13.09.2019 r. utracił moc w tym zakresie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2322.)

.

10. Starosta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi, w przypadkach określonych w ust. 1 lub 2, występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu, jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia. Powiadomienie zawiera pouczenie o skutkach nieodebrania pojazdu.

10a. Starosta występuje z wnioskiem, o którym mowa w ust. 10, nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia powiadomienia.

10h. Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 10d i 10i. Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje starosta.

10i. Jeżeli w chwili usunięcia pojazd znajdował się we władaniu osoby dysponującej nim na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta jest zobowiązana solidarnie do pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 10h.

10j. Termin płatności należności ustalonych decyzją, o której mowa w ust. 10h, wynosi 30 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. Odsetki ustawowe za opóźnienie nalicza się od dnia następującego po upływie terminu płatności. Należności te wraz z odsetkami podlegają egzekucji w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 05 grudnia 2018 r. (Sygn. akt K/17), który wszedł w życie z dniem 13 września 2019 r. właściciel pojazdu może odebrać swój samochód z miejsca parkowania bez uiszczenia opłaty za jego usunięcie oraz bez uiszczenia kosztów jego przechowywania i tym samym znacznie ograniczy przewidywany dług.

 


KOGO DOTYCZY :
Osób będących właścicielami pojazdów lub posiadających prawo do władania nim na podstawie innego niż własność tytułu prawnego w chwili wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi.

WYMAGANE DOKUMENTY DO ODBIORU POJAZDU Z PARKINGU STRZEŻONEGO:

 • Dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) pojazdu bądź inny dokument przedstawiający prawo do dysponowania nim, a w sytuacji zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez upoważnione do tego służby - stosowne pokwitowanie;
 • Zezwolenie na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego, wydane przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi. Zezwolenie wydaje się osobie, po okazaniu przez nią dokumentu tożsamości, dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi i dokumentu upoważniającego do używania pojazdu, a w przypadku:
  1. Pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a ust. 1 pkt 2 ustawy prawo o ruchu drogowym - po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie. Jeżeli z przedstawionego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu wynika, że przed zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego umowa ta nie była zawarta, warunkiem zwrotu zatrzymanego dokumentu jest dodatkowo wniesienie opłaty za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia określonej w odrębnych przepisach.
  2. Pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a ust. 1 pkt 3 ustawy prawo o ruchu drogowym - także zezwolenia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 przywoływanej ustawy.
  3. Pojazdu usuniętego na podstawie art. 95 ustawy o transporcie drogowym - przekazaniu kaucji przez podmiot wykonujący przewóz drogowy, na zasadach, o których mowa w art. 94 ust. 4 i 5 ustawy o transporcie drogowym, lub usunięciu przyczyny umieszczenia pojazdu na parkingu.

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :
Formularz / wniosek : .doc .pdf
Wzór dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi   pdf
Wzór powiadomienia o usunięciu pojazdu z drogi   pdf
Wzór zezwolenia na odbiór pojazdu   pdf
Klauzula informacyjna Microsoft Word pdf
Wniosek o pełnomocnictwo Microsoft Word pdf

OPŁATY :
 • Opłaty za usunięcie pojazdów z drogi i za każdą rozpoczętą dobę ich przechowywania na parkingu strzeżonym pobierane są według stawek określonych w uchwale nr XXIX/238/2020 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów.

  Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Myślenicach nr 07 1600 1462 0008 4781 6213 8039 lub w kasie Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego czynnej: w poniedziałki w godz. 08:30-16:00, od wtorku do piątku w godz. 08:00 - 14:30. W soboty, niedziele i święta opłaty te pobierają przedsiębiorcy usuwający pojazdy z dróg i prowadzący parkingi strzeżone, a następnie przekazują w imieniu wpłacającego na rachunek Starostwa Powiatowego.

  Jako tytuł wpłaty należy podać: imię, nazwisko i adres wpłacającego; opłata za usunięcie pojazdu i przechowywanie na parkingu strzeżonym; nr rejestracyjny pojazdu; dopuszczalną masę całkowitą pojazdu i ilość dni przechowywania na parkingu strzeżonym.

  Uchwała XXIX/238/2020 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 grudnia 2020 r.: http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2020/8690/akt.pdf

Informacje adresowe, oraz rachunki bankowe


OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Tomasz Bombol


Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach
ul. Drogowców 2a
32-400 Myślenice
Pokój nr 114

Telefon: 12 2744 501
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Kierownik Wydziału: Krzysztof Rzeszutko
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

Dziennik Podawczy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach
ul. Drogowców 2a
32-400 Myślenice


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :

Sprawy załatwia się zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U.2021.735 t.j.) art. 35. Sprawa załatwiana jest w urzędzie niezwłocznie.


PODSTAWA PRAWNA :

 • Ustawa z dnia z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021.450 t.j.);
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021.919 t.j.);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2011 r.);
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie parkingów, na które usuwane są pojazdy przewożące towary niebezpieczne (Dz. U. z 2003 r. nr 161 poz. 1567).

TRYB ODWOŁAWCZY :
---

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE :
---

* Darmowe programy do sciągnięcia przy pomocy których można otworzyć formularze / wnioski :

http://www.openoffice.org/pl/ http://www.microsoft.com/ http://www.adobe.com/