STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.myslenicki.pl


KARTA INFORMACYJNA


UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO, WYDAWANIA LICENCJI ORAZ DOKUMENTU OBLICZENIA OPŁATY DLA POTRZEB WŁASNYCH I ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ


WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU PRZYJMUJE ZAINTERESOWANYCH W GODZINACH :
poniedziałek 7.30 - 17.00
wtorek 7.30-12.30
środa 7.30-15.30
czwartek 12.30-15.30
piątek 7.30-14.00


OPIS SPRAWY / ZADANIA :

 • Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 • Procedura udostępnienia materiałów PZGiK jest wszczynana na wniosek zainteresowanej strony.
 • Osoba zainteresowana wypełnia wniosek, o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

KOGO DOTYCZY :

 • Osoby fizyczne, jednostki organizacyjne, osoby prawne

WYMAGANE DOKUMENTY :

 • Wypełniony formularz wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Formularz można pobrać:

 • w Starostwie Powiatowym w Myślenicach, ul. Drogowców 2a
 • ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Myślenicach https://www.myslenicki.pl

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :

Poniższe dokumenty to tzw. "formularze interaktywne" tego typu formularze możesz wypełnić bezpośrednio na monitorze swojego komputera.

Formularz / wniosek :*.PDF 
Wniosek o udostępnienie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pdf  
Wniosek o baze danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) (FormularzP+P3) pdf  
Wniosek o baze danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniajacejtworzenie standardowych opracowan kartograficznych (Formularz P+P4) pdf  
Wniosek o raporty tworzone na podstawie bazy danych EGIB (Formularz P+P6) pdf  
Wniosek o rejestr cen nieruchomosci (Formularz P+P5) pdf  
Wniosek o mapę ewidencyjną lub zasadniczą -(Formularz P+P1) pdf  
Wniozek o bazę danych ewidencji gruntow i budynkow (Formularz P+P2) pdf  
Załącznik nr 6 licencja dla licencjobiorcy innego niż wykonawca prac geodezyjnych lub kartograficznych pdf  
 
Formularze uzupełniające :*.PDF 
Formularz P1 pdf  
Formularz P2 pdf  
Formularz P3 pdf  
Formularz P4 pdf  
Formularz P5 pdf  
Formularz P6 pdf  
Formularz P7 pdf  

* Uwaga ! Do poprawnego otwarcia oraz wypełnienia formularza musisz używać programu Adobe Reader . Program możesz pobrać po kliknięciu w poniższy obrazek. 

  http://www.adobe.com/ 


OPŁATY :

 • Opłaty naliczane są na podstawie art. 40b ust.1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty zawarte są w załączniku nr 1 do tej ustawy.
 • Opłaty za udostępnione materiały zasobu należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Myślenicach BNP PARIBAS Bank Polska SA ;Konto nr 07 1600 1462 0008 4781 6213 8039, lub kartą płatniczą przy odbiorze dokumentów
 • Udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie podlega opłacie skarbowej (art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
 • Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, podlega przedłożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
 • Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, 32-400 Myślenice, na rachunek bankowy: numer rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach 91 8619 0006 0020 0001 6665 0001

OSOBA ODPOWIEDZIALNA :
Pracownicy Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Myślenicach


MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

Wniosek można:

 • w związku z pandemią wniosek należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Myślenicach ul. M. Reja 13, (do urny)
 • przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul. M. Reja 13, 32-400 Myślenice,
 • przesłać drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej [e- PUAP].
 • Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30-17:00, wtorek-czwartek 7:30 do 15:30, piątek 7:30-14:00
 • Godziny przyjmowania stron: poniedziałek 7:30-17:00, wtorek 7:30-12:30, środa 7:30-15:30, czwartek 12:30-15:30, piątek 7:30-14:00 - po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na wizytę

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :
Udostępnienie materiałów zasobu na wniosek odbywa się niezwłocznie po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu wniesienia opłaty.


PODSTAWA PRAWNA :

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (tj. Dz. U. z 2013, poz.1183).
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 917ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 393 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm..
 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

TRYB ODWOŁAWCZY :

 • W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, Starosta Myślenicki -właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną . Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE :

Informacje dotyczące  Ochrona Danych Osobowych:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Starosta Myślenicki, mający siedzibę w Myślenicach przy ul. M. Reja 13, 32-400 Myślenice, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Złożenie przez Panią/Pana wniosku powoduje, że dane osobowe podane przez Panią/Pana we wniosku, np. imię i nazwisko, adres zostają wprowadzone do zbioru Rejestr wniosków, prowadzonym przez Starostę Myślenickiego.
 • W Starostwie Powiatowym w Myślenicach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisemnie pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych z zakresu administracji rządowej Staroście Myślenickiemu, zgodnie z art. 6, art. 9 oraz art. 10 RODO.