STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.myslenicki.pl


KARTA INFORMACYJNA


WNIOSEK O AKTUALIZACJĘ INFORMACJI ZAWARTYCH W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW [EGiB]


OPIS SPRAWY / ZADANIA :

 

 • Właściciele/władający nieruchomościami zgłaszają właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian. Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej
 • Zgłoszenie/wniosek w sprawie aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków składa właściciel/władający lub pełnomocnik

KOGO DOTYCZY :

Zmiany w operacie ewidencyjnym wprowadza się na podstawie udokumentowanych zmian na wniosek:

 • właściciela,
 • samoistnego posiadacza,
 • użytkownika wieczystego,
 • jednostek organizacyjnych sprawujących zarząd lub trwały zarząd nieruchomościami,
 • państwowych osób prawnych, którym Skarb Państwa powierzył wykonywanie prawa własności lub innych praw rzeczowych,
 • organów administracji publicznej, które gospodarują nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz gminnych, powiatowych i wojewódzkich zasobów nieruchomości.

WYMAGANE DOKUMENTY :

 • Wypełniony formularz wniosku o aktualizację informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków.
 • Dokumenty stanowiące podstawę aktualizacji danych ewidencyjnych, wnioskowanych zmian.
 • Pełnomocnictwo, jeśli Wnioskodawcą nie jest właściciel lub osoba fizyczna bądź prawna, w której władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal.
 • Formularz wniosku można otrzymać w Starostwie Powiatowym w Myślenicach, ul. Drogowców 2a, lub pobrać ze stron internetowych Starostwa Powiatowego w Myślenicach : http://www.myslenicki.pl

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :

 

Formularz / wniosek :

.doc

.pdf

Wniosek o aktualizację informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków [EGiB]

word pdf

OPŁATY:

Dokonanie czynności urzędowej podlega opłatom, które naliczane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej, w wysokości:

 • 10 zł.– za wydanie decyzji przez organ, w przypadku, gdy aktualizacja operatu ewidencyjnego, wymaga wyjaśnień zainteresowanych, uzyskania dodatkowych dowodów, lub w przypadku wydania decyzji odmawiającej aktualizację danych ewidencji gruntów i budynków.
 • 17 zł.– obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł., występuje w przypadku, gdy następuje złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury), z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
 • Zwolnione są od opłat skarbowych decyzje o umorzeniu postępowania.
 • Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, w kasie Starostwa Powiatowego w Myślenicach ul. Słowackiego 36 lub przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, 32-400 Myślenice, na rachunek bankowy:
           numer rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach 91 8619 0006 0020 0001 6665 0001

           Informacje adresowe, oraz rachunki bankowe

OSOBA ODPOWIEDZIALNA :

Pracownicy Wydziału Geodezji
Starostwa Powiatowego w Myślenicach


MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

Wniosek można:

 • złożyć bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Myślenicach – ul. Drogowców 2a  [parter – dziennik podawczy]
 • przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul. M. Reja 13, 32-400 Myślenice;
 • przesłać drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej [e- PUAP].
 • Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30-17:00; wt.-czw.7:30 -15:30; pią: 7:30-14:00

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. [Kodeks postepowania Administracyjnego].


PODSTAWA PRAWNA :

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne [t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1990 ze zm.].
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021r, poz. 1390)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., – Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz.U. z 2021 r., poz.735 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm).

TRYB ODWOŁAWCZY :  

Od decyzji w sprawie aktualizacji [egib],odmowy aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków lub decyzji o umorzeniu postępowania służy stronom prawo wniesienia odwołania do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Krakowie, za pośrednictwem Starosty Myślenickiego, w terminie czternastu dni, licząc od daty doręczenia decyzji.


UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE :

Informacje dotyczące  Ochrona Danych Osobowych:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Starosta Myślenicki, mający siedzibę w Myślenicach przy ul. M. Reja 13, 32-400 Myślenice, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Złożenie przez  Panią/Pana wniosku powoduje, że dane osobowe podane przez Panią/Pana we wniosku, np. imię i nazwisko, adres zostają wprowadzone do zbioru Rejestr wniosków, prowadzonym przez Starostę Myślenickiego.
 • W Starostwie Powiatowym w Myślenicach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisemnie pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych z zakresu administracji rządowej Staroście Myślenickiemu, zgodnie z art. 6, art. 9 oraz art. 10 RODO.