UDOSTĘPNIANIE DANYCH ZGROMADZONYCH W REJESTRZE PUBLICZNYM: „Ewidencja gruntów i budynków”

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.myslenicki.pl


KARTA INFORMACYJNA
UDOSTĘPNIANIE DANYCH ZGROMADZONYCH W REJESTRZE PUBLICZNYM: „Ewidencja gruntów i budynków”

 

OPIS SPRAWY / ZADANIA :

 ·         Dane zgromadzone w rejestrze publicznym „Ewidencja gruntów i budynków”, udostępnia Starosta Myślenicki. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej objęte infrastrukturą zbiory oraz usługi danych przestrzennych, prowadzone przez organ administracji, podlegają nieodpłatnemu udostępnianiu innym organom administracji w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie zadań publicznych.

·         Z kolei w myśl art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o Informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, podmiot prowadzący rejestr publiczny zapewnia podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji, nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań.

·         Dane powinny być udostępniane za pomocą środków komunikacji elektronicznej i mogą być wykorzystane wyłącznie do realizacji zadań publicznych. Dane zgromadzone w rejestrze publicznym są udostępniane na podstawie wniosku, którego wzór określa Załącznik do rozporządzenia w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym


KOGO DOTYCZY :

  • Podmiot publiczny albo podmiot niebędący podmiotem publicznym, realizujący zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji

WYMAGANE DOKUMENTY :

Wniosek powinien zawierać, wg wyszczególnienia:

·         nazwę podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze i adres jego siedziby;

·         nazwę podmiotu, do którego wniosek jest skierowany;

·         określenie rejestru, w którym są zgromadzone dane, które mają być udostępnione;

·         wskazanie zadania publicznego i podstawy prawnej jego realizacji przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, którego wykonanie wymaga udostępnienia tych danych;

·         oznaczenie zakresu żądanych danych i sposobu ich udostępniania;

·         wskazanie okresu udostępniania danych;

·         zobowiązanie podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze do ich wykorzystania wyłącznie do realizacji zadania publicznego, o którym mowa w pkt 4;

·         oświadczenie o spełnianiu przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze warunków zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do tych danych;

·         własnoręczny podpis albo weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu bezpieczny podpis elektroniczny osoby reprezentującej podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. Formularz wniosku można otrzymać w Starostwie Powiatowym w Myślenicach – Wydział Geodezji, zlokalizowanym w budynku przy ul. Drogowców 2a, 32 – 400 Myślenice lub pobrać ze stron internetowych Powiatu Myślenickiego

·         W przypadku stwierdzenia braków wniosku, kierownik jednostki organizacyjnej, w której jest prowadzony rejestr, działając na podstawie § 2 ust. 3 rozporządzenia, wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

·         Zgodnie z przepisami prawa, dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonych w przepisach, na których podstawie jest prowadzony rejestr.

·         W przypadku, gdy przepisy na których podstawie jest prowadzony rejestr, nie określają terminu udostępnienia danych, dane udostępnia się niezwłocznie.

·         Dane zgromadzone w rejestrze publicznym „Ewidencja gruntów i budynków”, udostępnia się w terminie do 14 dni, od dnia wniesienia prawidłowo uzupełnionego wniosku o ich udostępnienie. Odmowa udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze publicznym, następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :

Formularz / wniosek :

.docx

.pdf

Wzór wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

pdf

OPŁATY:

Wniosek nie podlega opłatom


Informacje adresowe, oraz rachunki bankowe

 


OSOBA ODPOWIEDZIALNA :
Wydział Geodezji
Starostwa Powiatowego w Myślenicach


MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

Wniosek można:

  • Wniosek należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Myślenicach, ul. Drogowców 2a, 32-400 Myślenice [ parter, dziennik podawczy ],
  • przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul. M. Reja 13, 32-400 Myślenice;
  • drogą elektroniczną, poprzez skrzynkę kontaktową e-PUAP - jako podstawowego środowiska integrującego wymianę informacji drogą elektroniczną, umożliwiającą przesyłanie danych, o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem, lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego e-PUAP, bez konieczności czasochłonnego i kosztownego składania dokumentów w tradycyjnej formie.
  • Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30-17:00; wt.-czw.7:30-15:30; pią. 7:30-14:00

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. [Kpa].


PODSTAWA PRAWNA :

·         Art.7d pkt 1 lit.a, art.4 ust.1a pkt 2, pkt 3, pkt 7, oraz art.40a ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.).

·         Art.15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r., o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 570 ze zm.).

·         Art. 12 ust.1 i 2, art.14 ust.1 art.15 ust.2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r., o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j.: Dz. U. z 2021r poz. 214).

·         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r., w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (tj.: Dz. U. z 2018, poz.29).

·         Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., – Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz.U. z 2021 r., poz.735 ze zm.).

·         Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

·         Rezolucja 45(95) Zgromadzenia Ogólnego ONZ: wytyczne w sprawie uregulowania kartotek skomputeryzowanych danych osobowych.

·         Ustawa z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1000).

·         Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004r., poz. 1024).

·         Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021r, poz. 1390)


TRYB ODWOŁAWCZY : 

·         Od decyzji w sprawie odmowy aktualizacji informacji ewidencji gruntów i budynków, służy stronom prawo wniesienia odwołania do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Krakowie, za pośrednictwem Starosty Myślenickiego, w terminie czternastu dni, licząc od daty doręczenia niniejszej decyzji.


UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE :

 

Warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych:

Podmiot, któremu udostępniono dane:

1. Jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane.

2. Odpowiada za bezpieczeństwo i integralność pozyskanych danych.

3. Dane osobowe powinny być chronione zgodnie z przepisami obowiązującego prawa rangi ustawowej oraz aktami wykonawczymi. Podkreśla się, że podmiot, któremu udostępniono dane, powinien posiadać środki techniczne i organizacyjne zapewniające skuteczną ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem.

Ochrona winna być odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych nią objętych. W szczególności podmiot powinien:

a. zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

b) odpowiednio do sposobu udostępniania – zachować poziom bezpieczeństwa danych osobowych w systemie informatycznym, którego standard i warunki stosowania określił Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Uwaga: Kierownik podmiotu, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze publicznym, jest zobowiązany do dozoru nad podległymi pracownikami, korzystającymi z prawa dostępu do przedmiotowych danych. Niedopuszczalne jest przekazywanie osobom trzecim (nieuprawnionym) danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

 


Pozostałe informacje:

 1. Wniosek, o którym mowa w pkt II Karty musi dotyczyć danych objętych infrastrukturą danych przestrzennych.

2. Wnioskodawcą musi być organ administracji publicznej lub podmiot, któremu zlecono lub powierzono realizację zadania publicznego.

3. Wniosek musi wskazywać cel publiczny, przy którego realizacji niezbędne jest posiadanie wnioskowanych danych, co oznacza, że musi zostać podany przepis prawa, z którego wynika wykonywane zadanie.

4. Organ udostępnia dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadania publicznego.

5. Uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu, za pomocą usług sieciowych, określa jednocześnie licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały.

6. Logowanie musi dotyczyć konkretnej osoby. Tylko ścisła dyscyplina zarządzania użytkownikami umożliwia sprawną ochronę zwłaszcza w przypadku dostępu do danych osobowych. Każde wykonanie usługi jest rejestrowane w systemie. Każdy wpis w rejestrze zawiera dodatkowo: czas, adres IP komputera, z którego dokonano połączenia, login użytkownika, liczbę i zakres przeglądania danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

7. Starosta prowadzący rejestr publiczny „Ewidencji Gruntów i Budynków”, nie jest zobowiązany do przekształcenia udostępnianych danych do dowolnego formatu i nieodpłatnego ich udostępniania.

Ochrona Danych Osobowych:

·         Administratorem Danych Osobowych jest Starosta Myślenicki, mający siedzibę w Myślenicach przy ul. M. Reja 13, 32-400 Myślenice, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·         Złożenie przez  Panią/Pana wniosku powoduje, że dane osobowe podane przez Panią/Pana we wniosku, np. imię i nazwisko, adres zostają wprowadzone do zbioru Rejestr wniosków, prowadzonym przez Starostę Myślenickiego.

·         W Starostwie Powiatowym w Myślenicach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisemnie pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·         Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych z zakresu administracji rządowej Staroście Myślenickiemu, zgodnie z art. 6, art. 9, oraz art. 10 RODO.