STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.myslenicki.pl


KARTA INFORMACYJNA


UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO WYKONAWCOM PRAC GEODEZYJNYCH PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI ZGŁOSZENIA. UWIERZYTELNIANIE DOKUMENTÓW OPRACOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ PRAC GEODEZYJNYCH

 


WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU PRZYJMUJE ZAINTERESOWANYCH W GODZINACH :


poniedziałek 7.30 - 17.00
wtorek 7.30-12.30
środa 7.30-15.30
czwartek 12.30-15.30
piątek 7.30-14.00


OPIS SPRAWY / ZADANIA :

 • Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonawcom prac geodezyjnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia.

 • Uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych.


KOGO DOTYCZY :

 • Osoby fizyczne, jednostki organizacyjne, osoby prawne

WYMAGANE DOKUMENTY :

 • Zgłoszenie pracy geodezyjnej
 • Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych

 • Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych

 • Zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych należących do zakresu baz danych w formacie GML lub innym uzgodnionym ze Starostwem Powiatowym w Myślenicach wykonane zgodnie z modelem pojęciowym określonym w zał. Nr 1a do rozporządzenia MRRiB w sprawie ewidencji gruntów i budynków
 • Operat technicznyFORMULARZ MOŻNA POBRAĆ :

 1. W Starostwie Powiatowym w Myślenicach Wydział Geodezji – Referat Powiatowy Ośrodek dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Drogowców 2a

 2. Ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Myslenicach: http://www.myslenicki.pl


OPŁATY :

 

 • Opłaty naliczane są na podstawie art. 40b ust.1 ustawy wymienionej w punkcie I. 1. [pgik].

 • Szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty zawarte są w załączniku do ustawy [pgik].

 • Opłaty za udostępnione materiały zasobu należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Myślenicach, ul. Drogowców 2a lub na konto Starostwa Powiatowego w Myślenicach

  BNP PARIBAS Bank Polska SA ; Konto nr 07 1600 1462 0008 4781 6213 8039

 • Udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie podlega opłacie skarbowej (art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

 •  Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, podlega przedłożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

 •  Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, lub przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, 32-400 Myślenice, na rachunek bankowy: numer rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach 91 8619 0006 0020 0001 6665 0001


MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Zgłoszeń prac geodezyjnych, zbiorów nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych należących do zakresu baz danych oraz operatów technicznych oraz dokumentów do uwierzytelniania:

Wymaganą dokumentację można:


1. Przesłać w formie elektronicznej przez system EWID2007
2.Złożyć bezpośrednio w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Myślenice, ul. Drogowców 2a,

3. Przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul. M. Reja 13, 32-400 Myślenice;


 

GODZINY URZĘDOWANIA:

 

poniedziałek 7.30-17.00;

wt.-czw. od 730 do 15 30

piątek od 730 do 140

 


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :

1. Organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 5 dni roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą.


2. Weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych następuje w terminach


- do 1ha – nie później niż w terminie 7dni roboczych,
- powyżej 1ha do 10ha – nie później niż w terminie 10dni roboczych,
- powyżej 10ha – nie później niż w terminie 20dni roboczych

3. Uwierzytelnianie dokumentów następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych oraz dokonaniu opłaty za uwierzytelnienie.

 


PODSTAWA PRAWNA :

 

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.).

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU , PRACY I TECHNOLOGII z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (DZ. U. Z 2021 r. poz. 820).

 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (DZ. U. Z 2014 r. poz. 917 ze zm.).

 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2020, poz. 1429).

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393 z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 72 ze zm.).

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679, (RODO)


TRYB ODWOŁAWCZY :

 

1. W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.

2. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu weryfikacji, ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji. Jeżeli organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę.

Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę.

 FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* : 

 

Formularz / wniosek :  
Inwentaryzacja powykonawcza doc  
Mapa do celów projektowych doc  
Spis dokumentów operatu technicznego doc  
Sprawozdanie techniczne doc  
Szkic polowy doc  
Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki doc  
Wzór zgłoszenia prac geodezyjnych xls  
Wzór zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych doc  
Wzór protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego xls  
Wzór licencji upoważniającej wykonawcę prac geodezyjnych/kartograficznych do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu w pracach geodezyjnych/ kartograficznych objętych obowiązkiem zgłoszenia doc  

 


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH :

 

Udostępniane bazy danych EGiB oraz materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierają dane osobowe. Wymaga się, aby wykonawca pracy geodezyjnej przestrzegał przepisów dotyczących ich ochrony, a zwłaszcza wymagań wynikających z RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych.