STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.myslenicki.pl


KARTA INFORMACYJNA


UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO WYKONAWCOM PRAC GEODEZYJNYCH PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI ZGŁOSZENIA. UWIERZYTELNIANIE DOKUMENTÓW OPRACOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ PRAC GEODEZYJNYCH

 


WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU PRZYJMUJE ZAINTERESOWANYCH W GODZINACH :


poniedziałek 7.30 - 17.00
wtorek 7.30-12.30
środa 7.30-15.30
czwartek 12.30-15.30
piątek 7.30-14.00


OPIS SPRAWY / ZADANIA :

 • Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonawcom prac geodezyjnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia.

 • Uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych.


KOGO DOTYCZY :

 • Osoby fizyczne, jednostki organizacyjne, osoby prawne

WYMAGANE DOKUMENTY :

 • Zgłoszenie pracy geodezyjnej
 • Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych

 • Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych

 • Zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych należących do zakresu baz danych w formacie GML lub innym uzgodnionym ze Starostwem Powiatowym w Myślenicach wykonane zgodnie z modelem pojęciowym określonym w zał. Nr 1a do rozporządzenia MRRiB w sprawie ewidencji gruntów i budynków
 • Operat technicznyFORMULARZ MOŻNA POBRAĆ :

 1. W Starostwie Powiatowym w Myślenicach Wydział Geodezji – Referat Powiatowy Ośrodek dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Drogowców 2a

 2. Ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Myslenicach: http://www.myslenicki.pl


OPŁATY :

 

 • Opłaty naliczane są na podstawie art. 40b ust.1 ustawy wymienionej w punkcie I. 1. [pgik].

 • Szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty zawarte są w załączniku do ustawy [pgik].

 • Opłaty za udostępnione materiały zasobu należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Myślenicach, ul. Drogowców 2a lub na konto Starostwa Powiatowego w Myślenicach

  BNP PARIBAS Bank Polska SA ; Konto nr 07 1600 1462 0008 4781 6213 8039

 • Udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie podlega opłacie skarbowej (art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

 •  Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, podlega przedłożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

 •  Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, lub przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, 32-400 Myślenice, na rachunek bankowy: numer rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach 91 8619 0006 0020 0001 6665 0001


MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Zgłoszeń prac geodezyjnych, zbiorów nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych należących do zakresu baz danych oraz operatów technicznych oraz dokumentów do uwierzytelniania:

Wymaganą dokumentację można:


1. Przesłać w formie elektronicznej przez system EWID2007
2.Złożyć bezpośrednio w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Myślenice, ul. Drogowców 2a,

3. Przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul. M. Reja 13, 32-400 Myślenice;


 

GODZINY URZĘDOWANIA:

 

poniedziałek 7.30-17.00;

wt.-czw. od 730 do 15 30

piątek od 730 do 140

 


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :

1. Organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 5 dni roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą.


2. Weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych następuje w terminach


- do 1ha – nie później niż w terminie 7dni roboczych,
- powyżej 1ha do 10ha – nie później niż w terminie 10dni roboczych,
- powyżej 10ha – nie później niż w terminie 20dni roboczych

3. Uwierzytelnianie dokumentów następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych oraz dokonaniu opłaty za uwierzytelnienie.

 


PODSTAWA PRAWNA :

 

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.).

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU , PRACY I TECHNOLOGII z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (DZ. U. Z 2021 r. poz. 820).

 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (DZ. U. Z 2014 r. poz. 917 ze zm.).

 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2020, poz. 1429).

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393 z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 72 ze zm.).

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679, (RODO)


TRYB ODWOŁAWCZY :

 

1. W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.

2. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu weryfikacji, ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji. Jeżeli organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę.

Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę.

 


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH :

 

Udostępniane bazy danych EGiB oraz materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierają dane osobowe. Wymaga się, aby wykonawca pracy geodezyjnej przestrzegał przepisów dotyczących ich ochrony, a zwłaszcza wymagań wynikających z RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych.