STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.myslenicki.pl

KARTA INFORMACYJNA

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT MYŚLENICKI


OPIS SPRAWY / ZADANIA :
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu wszczyna postępowanie po złożeniu przez nauczyciela kontraktowego wniosku.
Nauczyciel zdaje egzamin przed komisją egzaminacyjną. Wynik egzaminu jest podstawą wydania decyzji o awansie zawodowym.
Postępowanie kończy się wydaniem decyzji - aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub odmową nadania stopnia awansu zawodowego.

 

KOGO DOTYCZY :
Nauczyciela kontraktowego, który przepracował w szkole co najmniej 2 lata od nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego i złoży wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego, w roku otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

WYMAGANE DOKUMENTY :
dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego:
 1. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także akt nadania stopnia awansu zawodowego - poświadczone kopie;
 2. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
  • wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
  • dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
  • dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
  • uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia;

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :

 

 Poniższe dokumenty to tzw. "formularze interaktywne" tego typu formularze możesz wypełnić bezpośrednio na monitorze swojego komputera.

 

Formularz / wniosek :*.PDF 
Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego pdf  

* Uwaga ! Do poprawnego otwarcia oraz wypełnienia formularza musisz używać programu Adobe Reader . Program możesz pobrać po kliknięciu w poniższy obrazek. 

  http://www.adobe.com/ 


OPŁATY :
brak

OSOBA ODPOWIEDZIALNA :
Maria Tatka - inspektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
tel. 12 372 76 52
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :
Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul. Mikołaja Reja 13 - dziennik podawczy.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :
Nauczycielowi kontraktowemu, który złoży wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego do dnia 30 czerwca danego roku, starosta wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

Nauczycielowi kontraktowemu, który złoży wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego do dnia 31 października danego roku, starosta wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

PODSTAWA PRAWNA :
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U.2014.191);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.2013.393);
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2016.23).

TRYB ODWOŁAWCZY :
Nauczycielowi niezadowolonemu z wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Małopolskiego Kuratora Oświaty, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego, za pośrednictwem Starosty Myślenickiego.

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE :
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu udziela wyjaśnień dodatkowych w przedmiotowej sprawie tel. 12 372 76 52

* Darmowe programy do sciągnięcia przy pomocy których można otworzyć formularze / wnioski :

http://www.openoffice.org/pl/ http://www.microsoft.com/ http://www.adobe.com/