STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.myslenicki.pl

KARTA INFORMACYJNA

POZWOLENIE NA BUDOWĘ (ZMIANĘ POZWOLENIA)


OPIS SPRAWY / ZADANIA :

 • Postępowanie wszczyna się na wniosek strony
 • Po wszczęciu postępowania pracownik Wydziału Architektury sprawdza kompletność wniosku
 • Jeżeli wniosek jest prawidłowy, prowadzi się postępowanie i przygotowuje stosowną decyzję
 • Postępowanie kończy się wydaniem decyzji zezwalającej na budowę lub o odmowie wydania pozwolenia
 • Decyzję wydaje Starosta lub osoba przez Niego upoważniona

KOGO DOTYCZY :
O pozwolenie na budowę ubiegać się może każdy podmiot

WYMAGANE DOKUMENTY :

 • Wniosek o pozwolenie na budowę PB-1 / Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę PB-7 / Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno - budowlanego PB-6
 • Trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Inne załączniki wyszczególnione we wniosku o pozwolenie na budowę
 • Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu strony

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :
Formularz / wniosek : .doc .pdf .odt
Wniosek o pozwolenie na budowę PB-1    Adobe Reader ---
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane   Adobe Reader ---
Oświadczenia stron o zrzeczeniu się prawa do odwołania   Adobe Reader  
Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę oraz formularz PB-7   Adobe Reader  
Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego PB-6   Adobe Reader  

Informujemy, że korzystając z rządowej aplikacji e-budownictwo https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/  można:

1. Wypełnić wniosek, wydrukować i złożyć do urzędu w sposób tradycyjny

2. Wypełnić wniosek i przesłać do urzędu w formie elektronicznej. (Należy pamiętać o złożeniu podpisu elektronicznego przed wysłaniem dokumentów.)


OPŁATY :
 • Opłata skarbowa zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej (t.j. U. z 2012r. poz.1282)
 • Opłatę można dokonywać na rachunek bankowy:

BS w Wieliczce O/Myślenice nr konta: 91 8619 0006 0020 0001 6665 0001

Informacje adresowe, oraz rachunki bankowe


OSOBA ODPOWIEDZIALNA :

Kontakt do wydziału Architektury


MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

 • Dokumenty w formie papierowej można składać osobiście na Dzienniku Podawczym Starostwa lub wysłać na adres: Starostwo Powiatowe w Myślenicach 32-400 Myślenice ul. Drogowców 2A
 • Dokumenty w formie elektronicznej można wysłać poprzez rządową aplikację e-budownictwo lub poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej e-PUAP

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :
Termin załatwienia wynosi wynosi 1 miesiąc, w sprawach skomplikowanych 2 miesiące.

PODSTAWA PRAWNA :
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Prawo budowlane
 • Ustawa o opłacie skarbowej

TRYB ODWOŁAWCZY :
Stronie niezadowolonej z wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE :
 • Brak

* Darmowe programy do sciągnięcia przy pomocy których można otworzyć formularze / wnioski :

http://www.openoffice.pl/ http://www.microsoft.com/ http://www.adobe.com/