STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.myslenicki.pl/

KARTA INFORMACYJNA

ZGŁASZANIE ZAMIARU ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA


OPIS SPRAWY / ZADANIA :
 • Wszczęcie postępowania następuje z dniem zgłoszenia przez inwestora zamiaru zmiany sposobu użytkowania
 • Pracownik Wydziału Architektury sprawdza kompletność wniosku i rozpatruje sprawę
 • W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia, wnosi sprzeciw w drodze decyzji
 • w przypadku braku sprzeciwu w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego zgłoszenia inwestor może dokonać zmiany sposobu użytkowania

KOGO DOTYCZY :
 • Zgłosić zamiar zmiany sposobu użytkowania może każdy podmiot.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania (PB-18)
 • W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
 • Opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania
 • Zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • Zaświadczenie lub kopię zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub kopię tej decyzji, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • W przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo budowlane - ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, lub kopię takiej ekspertyzy
 • W zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień i opinii
 • W przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, polegającej na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego - do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :
Formularz / wniosek : .doc .pdf .odt
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania   Adobe Reader  
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane   Adobe Reader ---

1. Wypełnić wniosek, wydrukować i złożyć do urzędu w sposób tradycyjny

2. Wypełnić wniosek i przesłać do urzędu w formie elektronicznej. (Należy pamiętać o złożeniu podpisu elektronicznego przed wysłaniem dokumentów.)


OPŁATY :
 • Brak

OSOBA ODPOWIEDZIALNA :

Kontakt do wydziału Architektury, Budownictwa, Remontów


MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :
 • Dokumenty w formie papierowej można składać osobiście na Dzienniku Podawczym Starostwa lub wysłać na adres: Starostwo Powiatowe w Myślenicach 32-400 Myślenice ul. Drogowców 2A;
 • Dokumenty w formie elektronicznej można wysłać poprzez rządową aplikację e-budownictwo lub poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej e-PUAP.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :

 • do 30 dni od daty złożenia prawidłowego wniosku.

PODSTAWA PRAWNA :

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 • Prawo budowlane.

TRYB ODWOŁAWCZY :
 • Stronie niezadowolonej z wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE :
 • Można uzyskać zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu, przed upływem 30-dniowego terminu.

* Darmowe programy do sciągnięcia przy pomocy których można otworzyć formularze / wnioski :

http://www.openoffice.pl/ http://www.microsoft.com/ http://www.adobe.com/

%MCEPASTEBIN%