STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.myslenicki.pl

 

KARTA INFORMACYJNA

ZGŁOSZENIE ZAMIARU BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO, KTÓREGO OBSZAR ODDZIAŁYWANIA MIEŚCI SIĘ W CAŁOŚCI NA DZIAŁCE LUB DZIAŁKACH, NA KTÓRYCH ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANYOPIS SPRAWY / ZADANIA :

Z chwilą złożenia zgłoszenia na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Myślenicach, prowadzone jest postępowanie zgłoszeniowe, które kończy się milczącą zgodą, polegającą na tym, że jeżeli Starosta Myślenicki w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, nie wniesie sprzeciwu (w formie decyzji) można przystąpić do wykonywania robót.

 • W terminie 3 dni od dnia doręczenia zgłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Myślenicach zamieszcza się informację o dokonaniu tego zgłoszenia
 • W ramach postępowania może być wydawane postanowienie nakazujące uzupełnienie, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnoszony jest sprzeciw, w formie decyzji
 • Jeżeli zakres zgłaszanych robót nie mieści się w katalogu robót, które według Prawa budowlanego nie wymagają pozwolenia na budowę lub zgłaszane roboty naruszają ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (decyzji WZ) wydawana jest również decyzja o sprzeciwie
 • Informację o dacie wniesienia sprzeciwu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 3-dniowym
 • Prawo budowlane, w szczególnych przypadkach, przewiduje również możliwość nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, chociaż zgłaszane roboty znajdują się w katalogu robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

KOGO DOTYCZY :

 • O załatwienie sprawy może ubiegać się każdy podmiot

WYMAGANE DOKUMENTY :

 • Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a)
 • Trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego, z zaświadczeniem o wpisie projektanta (projektantów) na listę właściwej izby samorządu zawodowego oraz opiniami uzgodnieniami pozwoleniami i innymi wymaganymi dokumentami (w razie potrzeby)
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • Decyzję o warunkach zabudowy, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • W razie potrzeby, pełnomocnictwo ustanowione przez inwestora


FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :

Formularz / wniosek : .doc .pdf .odt

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

  Adobe Reader  

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

  Adobe Reader  

 

Informujemy, że korzystając z rządowej aplikacji e-budownictwo https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ można:

1. Wypełnić zgłoszenie, wydrukować i złożyć do urzędu w sposób tradycyjny

2. Wypełnić zgłoszenie i przesłać do urzędu w formie elektronicznej. (Należy pamiętać o złożeniu podpisu elektronicznego przed wysłaniem dokumentów.)

 


OPŁATY :

 • Jeżeli w budowanym lub przebudowywanym budynku mieszkalnym będzie lokal użytkowy (do 30% pow. całkowitej) wówczas do zgłoszenia należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 1 zł od 1 m2 pow. użytkowej tego lokalu.
 • Opłatę można dokonywać na rachunek bankowy:

          BS w Wieliczce O/Myślenice nr konta: 91 8619 0006 0020 0001 6665 0001

          Informacje adresowe, oraz rachunki bankoweOSOBA ODPOWIEDZIALNA :


MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

 • Dokumenty w formie papierowej można składać osobiście na dzienniku Podawczym Starostwa lub wysłać na adres: Starostwo Powiatowe w Myślenicach 32-400 Myślenice ul. Drogowców 2A
 • Dokumenty w formie elektronicznej można wysłać poprzez rządową aplikację e-budownictwo lub poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej e-PUAP


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :

 • Do 21 dni od daty złożenia prawidłowego Zgłoszenia


PODSTAWA PRAWNA :

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Prawo budowlane


TRYB ODWOŁAWCZY :

 • Stronie niezadowolonej z wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję


UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE :

 • Można uzyskać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia bez uwag, przed upływem 21-dniowego terminu

* Darmowe programy do ściągnięcia przy pomocy których można otworzyć formularze / wnioski :

http://www.openoffice.pl/ http://www.microsoft.com/ http://www.adobe.com/