Uchwała Nr XXXVI/240/2009
Rady Powiatu w Myślenicach
z dnia 29 kwietnia 2009 roku

w sprawie  ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania  i ochrony kultury.

 

 

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 7 i art. 12 pkt. 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie  powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1592. z późn. zm.) oraz art. 7a Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm. ) Rada Powiatu w Myślenicach uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

 1. Ustanawia się  doroczne nagrody Powiatu  Myślenickiego za osiągnięcia  w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania  i ochrony kultury, zwanedalej ?nagrodami".
 2. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.
 3. Nagrody przyznawane są corocznie za wybitne osiągnięcia w roku  poprzednim.
 4. Nagrody mogą być przyznawane w szczególności: twórcom, artystom, zespołom, organizatorom i promotorom działalności kulturalnej, popularyzatorom kultury oraz podmiotom, prowadzącym działalność kulturalną.
 5. Każdy spośród wyróżnionych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie.

 

§ 2

 

 1. Nagrodzony otrzymuje nagrodę pieniężną.
 2. Najwyższa wartość przyznawanej nagrody finansowej stanowi równowartość dwukrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedni, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ?Monitor Polski? zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
 3. Kwotę na nagrody zatwierdza co roku Rada Powiatu w budżecie Powiatu.
 4. Kwota ta może być powiększona o fundusze przekazane na te cele przez osoby prawne i fizyczne.

§ 3

 

 1. Wnioski o przyznanie nagrody w dziedzinie kultury i sztuki mogą składać:
  1. instytucje artystyczne i kulturalne,
  2. merytoryczne komisje rady gmin i powiatu,
  3. wydział właściwy w sprawach kultury,
  4. dyrektorzy szkół,
  5. osoby indywidualne
 2. O możliwości składania wniosków informuje wydział właściwy w sprawach kultury co najmniej miesiąc przed przewidywanym w danym roku terminem wręczania nagród.

 

§ 4

 

Wnioski o przyznanie nagrody powinny zawierać:

 1. dane osobowe składającego wniosek,
 2. dane osobowe kandydata lub podmiotu typowanego do nagrody,
 3. dane w formie uzasadnienia, dotyczące całokształtu działalności kandydata lub informacje o osiągnięciu w poprzednim roku, za które nagroda ma być przyznana.

§ 5

 

 1. Wydział właściwy w sprawach kultury rozpatruje wnioski pod względem formalnym.
 2. Komisja przedstawia kandydatów do nagrody Starosty.
 3. Nagrody przyznaje Zarząd Powiatu.
 4. Nagrody wręcza podczas uroczystego spotkania Starosta Powiatu Myślenickiego.

 

§ 6

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myślenicach.

 

§7

 

Traci moc Uchwała Nr XLV/311/2002 Rady Powiatu w Myślenicach z dnia 27 kwietnia 2002 roku w sprawie  zasad i trybu przyznawania nagród Powiatu Myślenickiego w dziedzinie kultury.

 

§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

Uchwała Nr XXXVI/240/2009 Rady Powiatu w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.