Bezpieczny wypoczynek 2020

Wakacje już za pasem, niedługo więc dzieci i młodzież będą mieć możliwość udziału w zorganizowanych formach wypoczynku, w tym roku, ze względu na panujący COVID-19, prowadzonych w warunkach zaostrzonego reżimu sanitarnego. Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracowały wytyczne dotyczące organizacji wypoczynku w celu wprowadzenia zabezpieczeń, które zmniejszą ryzyko zakażenia wśród uczestników oraz opiekunów. Wytyczne nakładają na organizatorów wypoczynku obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku, bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku, ponadto określają procedury zapobiegawcze w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u uczestnika lub osoby z kadry prowadzącej wypoczynek.

 

W zorganizowanym wypoczynku będą mogły wziąć udział tylko zdrowe w dniu wyjazdu osoby, które nie zamieszkują z osobą przebywającą w kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed wyjazdem. Uczestnicy wyjazdu zobowiązani będą do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa, które zostaną opracowane przez organizatora. Konieczne będzie stosowanie przez uczestników dystansu społecznego. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów, rodzice będą zobowiązani do niezwłocznego (do 12 godzin) odbioru dziecka z wypoczynku. Organizator może zorganizować wypoczynek tylko w obiektach spełniających warunki bezpieczeństwa, które powinny być przeznaczone tylko dla wypoczynku dzieci i młodzieży lub posiadać strefę do tego wyodrębnioną. Ponadto organizator zapewnia odpowiednią ilość miejsc noclegowych, uwzględniając, iż w jednym pokoju lub namiocie będą mogły być zakwaterowane maksymalnie 4 osoby tej samej grupy, w której prowadzone będą zajęcia, przy zachowaniu 4 m kw. powierzchni noclegowej na osobę. Organizator wypoczynku zobowiązany będzie do zapewnienia środków higieny osobistej, środków ochrony osobistej dla personelu oraz uczestników, jeśli nie zrobili tego rodzice.

Organizator zobligowany będzie do przygotowania i przedstawienia uczestnikom oraz ich rodzicom regulaminu pobytu, zawierającego zasady higieny podczas wypoczynku. W czasie realizacji wypoczynku organizator powinien ograniczyć kontakt uczestników z osobami trzecimi. Wyjścia do miejsc publicznych powinny zostać wyłączone z programu lub ograniczone do minimum. Przebywanie na ogólnodostępnych plażach i kąpieliskach powinno być zorganizowane tak, aby ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi, przez wyznaczenie przestrzeni dla konkretnej grupy. Organizator będzie miał obowiązek zapewnienia stałej obecność pielęgniarki lub możliwość szybkiej konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem medycznym czy lekarzem.

Minimalna przestrzeń przy prowadzeniu zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 m kw. na 1 osobę. Z pomieszczeń, w których będą prowadzone zajęcia zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować czy wyczyścić. Organizacja zajęć musi być zaplanowana w taki sposób, aby unikać bezpośredniego kontaktowania się poszczególnych grup podczas pobytu.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało stronę internetową, zawierającą bazę wypoczynku, na której rodzice/opiekunowie prawni mogą sprawdzić wiarygodność organizatorów. Organizator zobowiązany jest do zgłoszenia wypoczynku do właściwego, ze względu na siedzibę, kuratorium oświaty, co zapewnia możliwość kontroli. Baza wypoczynku dostępna jest na stronie:

www.wypoczynek.men.gov.pl

Szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

 https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz.