Realizacja zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów ZSO w Myślenicach przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych" RPMP.10.01.04-12-0005/16
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 w ramach Poddziałania 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA dla typu projektu B. Małopolska chmura edukacyjna - część konkursowa.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych z zakresu fizyki
i matematyki uczniów ZSO w Myślenicach oraz wspieranie rozwoju ich zainteresowań
i uzdolnień poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Grupą docelową jest 40 uczniów ZSO w Myślenicach ( po 20 uczniów z każdego obszaru) wykazujących szczególne zainteresowanie fizyką i matematyką. W ramach projektu realizowane będą następujące zadania w roku szkolnym 2016/2017: zajęcia on - line
z matematyki (30 godzin  w roku szkolnym) i fizyki (30 godzin  w roku szkolnym) , w których będzie brało udział po 20 uczniów oraz koła naukowe : z fizyki (1 koło - 5 uczniów, 30 godzin w roku szkolnym), matematyki (1 koło - 5 uczniów, 30  godzin  w roku szkolnym). Dodatkowo uczniowie uczestniczący w zajęciach on - line wezmą udział w 4 wyjazdach na uczelnię
 (2 wyjazdy przypadają na każdy obszar - fizyka, matematyka). Zakupione zostaną pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć on - line oraz pomoce dydaktyczne do realizacji koła naukowego z matematyki. Bezpośrednim rezultatem projektu będzie nabycie przez 40 uczniów kompetencji kluczowych z zakresu fizyki i matematyki. Długoterminowym rezultatem będzie zwiększenie motywacji do kontynuacji nauki na dalszych etapach edukacji, w celu rozwijania uzdolnień w danym obszarze tematycznym.

 

Harmonogram realizacji

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie

 

Wartość projektu: 20 990, 00

Dofinansowane projektu z UE: 17 841,50 zł


GALERIA : projekt pn. Realizacja zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów ZSO w Myślenicach przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych

baner promocyjny przy wejściu do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach, ul. Jagiellońska 8

plakat promocyjny - wejście do sali nr 6 w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach, ul. Jagiellońska 8 (miejsce realizacji: zajęć on – line z fizyki i zajęć on – line z matematyki oraz zajęć w ramach: koła naukowego z fizyki i koła naukowego z matematyki)

plakat promocyjny w sali nr 6 w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach, ul. Jagiellońska 8 (miejsce realizacji: zajęć on – line z fizyki i zajęć on – line z matematyki oraz zajęć w ramach: koła naukowego z fizyki i koła naukowego z matematyki)

plakat promocyjny - wejście do budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach, ul. Kazimierza Wielkiego 5


GALERIA : projekt pn. Realizacja zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów ZSO w Myślenicach przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych

Zajęcia on-line z fizyki przeprowadzone w dniu 13.12.2016 r. dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach na Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

Zajęcia on-line z matematyki przeprowadzone w dniu 14.12.2016 r. dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach na Uniwersytecie Jagiellońskim - Wydział Matematyki i Informatyki


GALERIA : projekt pn. Realizacja zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów ZSO w Myślenicach przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych

Zajęcia on-line z fizyki przeprowadzone w dniu 28.03.2017 r. dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach na Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

Zajęcia on-line z matematyki przeprowadzone w dniu 22.03.2017 r. dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach na Uniwersytecie Jagiellońskim - Wydział Matematyki i Informatyki

Zajęcia on-line z matematyki realizowane dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach

Zajęcia on-line z fizyki realizowane dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach

Zajęcia koła naukowego z matematyki realizowane dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach

Zajęcia koła naukowego z fizyki realizowane dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach

 

prezentacja projektu: „Realizacja zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów ZSO w Myślenicach przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych”