Projekt pn. „Realizacja zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów ZSO w Myślenicach przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych – edycja II” RPMP.10.01.04-12-0417/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA dla typu projektu B. Małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa

Celem projektu jest podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów ZSO w Myślenicach z zakresu przedmiotów ogólnych: fizyki, matematyki, j. angielskiego oraz j. niemieckiego. Grupę docelową projektu stanowi 52 uczniów z ZSO w Myślenicach, którzy wykazują szczególne, ponadprzeciętne zainteresowanie przedmiotami, których dotyczą założenia projektu oraz odznaczają się wysokimi wynikami w nauce tych przedmiotów.

W ramach projektu, w roku szkolnym 2017/18, zrealizowane zostaną następujące zadania: zajęcia on-line w trzech obszarach - matematyce, fizyce, j. angielskim - w każdym obszarze przewidywane jest przeprowadzenie 30h zajęć dla minimum 15 uczniów oraz koła naukowe, które zostaną przeprowadzone w każdym z obszarów tematycznych oraz dodatkowo w obszarze z j. niemieckiego (każda grupa w kołach będzie liczyć 7 uczniów, a wymiar czasowy wyniesie 30h w roku szkolnym). Do przeprowadzenia obu tych form wsparcia, w ramach projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne i biurowe.

Ponadto uczniowie biorący udział w zajęciach on-line wezmą udział łącznie w 6 wyjazdach na uczelnie prowadzące zajęcia w danym obszarze, w celu uczestnictwa w wykładzie - w każdym obszarze zaplanowane są po 2 wyjazdy w terminach ustalonych wcześniej z prowadzącymi.

Bezpośrednim rezultatem projektu będzie nabycie przez 42 uczniów kompetencji w jednym z obszarów kluczowych: fizyka, matematyka, j. angielski i j. niemiecki.

Zajęcia, które będą realizowane w ramach projektu - we wszystkich formach wsparcia: zajęciach on-line i kołach naukowych będą realizowane na podstawie i zgodnie z scenariuszami wypracowanymi w ramach projektu koordynacyjnego.

Długoterminowym rezultatem będzie zwiększenie motywacji do kontynuacji nauki na dalszych etapach edukacji, w celu rozwijania uzdolnień w danym obszarze tematycznym.

Wartość projektu: 37 518,75 zł

Dofinansowane projektu z UE: 31 890,93 zł

 

Do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w projekcie (plik PDF)

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszenia (plik Word)

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Deklaracja uczestnictwa w projekcie (plik Word)

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Oświadczenie uczestnika projektu (plik Word)