Nazwa Projektu: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach.

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi Priorytetowej:

Priorytetowa 10 – Wiedza i kompetencje

Numer i nazwa Działania:

Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego

Działanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów – SPR

Numer i data podpisania umowy: RPMP.10.02.02-12-0213/16-00 podpisania dnia 11.04.2017

Beneficjent: Powiat Myślenicki

Realizator: Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach

Czas realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.12.2019

Opis projektu:

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, nauczycieli poprzez dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy , poprawa efektywności kształcenia zawodowego poprzez ścisłą współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami oraz zwiększenie szans uczniów kształcących się w szkołach zawodowych na zatrudnienie.

Grupą docelową w projekcie są: uczniowie niepełnoletni i uczniowie 18+ szkoły technicznej/zawodowej ponadgimnazjalnej z terenu powiatu myślenickiego oraz nauczyciele uczący w tych szkołach przedmiotów zawodowych. Główne zadania realizowane w projekcie adresowane do poszczególnych grup docelowych to: dla uczniów: staże/praktyki u pracodawców kursy i szkolenia, dla nauczycieli: kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe i studia podyplomowe .

Zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt do 2 pracowni związanych z kierunkową branżą. Wykonane zostaną również prace adaptacyjne dwóch sal lekcyjnych na pracownie: automatyki i mechatroniki oraz instalacji elektrycznych i elektronicznych .

 

Zakładane efekty realizacji projektu:

Rezultatami projektu będą: podniesienie kompetencji zawodowych uczniów , nauczycieli poprzez ukończenie przez beneficjentów ostatecznych ww. form wsparcia oraz doposażenie szkoły pełniącej funkcję CKZ w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć edukacyjnych w kierunkowej branży.

Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych na terenie Powiatu Myślenickiego, poprzez lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia zawodowego i ich jakości, poprzez dostosowanie programów staży/praktyk zawodowych w kierunkowej branży oraz poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami, a także podniesienie kompetencji zawodowych wśród nauczycieli z terenu Powiatu Myślenickiego, uczących przedmiotów

zawodowych w kierunkowej branży. Celem projektu jest przede wszystkim uzyskanie do końca roku 2019 kwalifikacji w ramach pozaszkolnych form kształcenia ( w ramach kursów i szkoleń) przez 152 uczniów oraz

ukończenie stażu/ praktyki przez 40 uczniów, kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu myślenickiego, co zwiększy ich szanse na zatrudnienie, a także uzyskanie do końca roku 2019

kwalifikacji przez nauczycieli kształcenia zawodowego ( w ramach kursów , szkoleń i studiów podyplomowych) przez 7 nauczycieli, uczących w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu myślenickiego, co podniesie jakość kształcenia w kierunkowej branży.

 

Wartość projektu: 1 440 072 PLN

Poziom dofinansowania z funduszy UE: 1 224 061,20 PLN


 

Rekrutacja

Kursy nauczyciel

Kursy wewnętrzne uczeń

Kursy zewnętrzne uczeń

Staże praktyki uczeń

Załącznik nr 1 Harmonogram rekrutacji uczeń

Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 4 Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 5 Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie