Nazwa projektu:
E-powiat, budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej, wsparciem dla administracji publicznej w powiecie myślenickim

Nazwa Programu Operacyjnego:
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013

Numer i nazwa Osi Priorytetowej:
Oś priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy

Numer i nazwa Działania:
Działanie 1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Kategoria interwencji: Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja, itp.)

Umowa o dofinansowanie projektu "E-powiat, budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej, wsparciem dla administracji publicznej w Powiecie Myślenickim", o numerze nr MRPO.01.02.00-12-055/10-00-XVI/497/FE/10 w ramach Osi Priorytetowej 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 zawarta w dniu 23 września 2010 r. , zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 08 listopada 2012 r.

Beneficjent:
Powiat Myślenicki

Całkowita wartość projektu: 2 651 531,27 zł

  • współfinansowanie: kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013: 1 975 125,20 zł
  • kwota z budżetu Powiatu Myślenickiego: 676 406,07 zł

Termin rozpoczęcia realizacji: 01.10.2009 r.

Termin zakończenia realizacji: 28.12.2012 r.

OPIS PROJEKTU:
Efektem projektu zrealizowanego przez Powiat Myślenicki w partnerstwie z 8. Gminami (za wyjątkiem Gminy Myślenice) jest powstanie zintegrowanego systemu polegającego na połączeniu w jeden system, informatycznych baz danych funkcjonujących w Starostwie i Gminach. Do tych baz danych należą dane z zakresu ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej, topograficznej, ortofotomapy, MPZP, gospodarki komunalnej, nieruchomości i mienia (SP, Powiat, Gminy), ekologii i rolnictwa, ochrony środowiska, inwestycji itp. Zastosowane rozwiązanie technologiczne umożliwiają - poprzez sieci teleinformatyczne prezentację bazy danych. Środowiskiem dostępu użytkowników zewnętrznych do systemu ZSIP PM są dedykowane portale, zbudowane w oparciu o otwarte i powszechnie stosowane w tym zakresie standardy (np. : HTTP, PHP, CMS) umożliwiając w przyszłości łatwy rozwój i rozbudowę systemu.

 

portal.myslenicki.pl