Sesja Rady Powiatu Myślenickiego
01.02.2018.

26 stycznia br. odbyła się XLIX sesja Rady Powiatu Myślenickiego, którą prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Żaba. Sesję uświetniło kolędowanie podopiecznych z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Myślenic i Harbutowic.

Radni podjęli uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII/344/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego. Uchwała dotyczy wydatków bieżących na projekty edukacyjne i z zakresu pomocy społecznej oraz interwencji kryzysowej z RPO WM na lata 2014-2020 oraz zmian dotyczących wydatków majątkowych na projekty: geodezyjny oraz drogowy z RPO WM na lata 2014-2020. Kolejna uchwała dotyczyła zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2018 Nr XLVIII/345/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Zwiększono dochody budżetu na rok 2018 o kwotę: 365 093 zł oraz wydatki budżetu na rok 2018 o kwotę: 637 455zł.

W dalszej części sesji radni podjęli uchwałę dotyczącą przystąpienia przez PUP w Myślenicach do realizacji projektu pozakonkursowego finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach RPO WM 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej VIII – Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy. PUP w Myślenicach przystępuje do realizacji projektu pn.:”Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie myślenickim (IV) – Kierunek Praca”. Projekt będzie realizowany w okresie 01.01.2018-30.06.2019 r. Planowana wartość projektu to: 1.684.477,49 zł. Środki przyznane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dla Powiatu Myślenickiego w roku 2018 wynoszą 1.661.935,19 zł, z czego 203.905,35 zł przeznacza się na kontynuację III edycji programu, pozostała kwota 1.458.029,84 zł stanowi środki na realizację IV edycji. Celem projektu będzie zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy w powiecie myślenickim, w szczególności osób: powyżej 50 r. życia, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych, z niepełnosprawnościami, kobiet, mężczyzn, którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnej z ww. grup. Głównym rezultatem projektu będzie zwiększenia zatrudnienia osób bezrobotnych.

W dalszej części obrad wycofano punkt dotyczący zatwierdzenia „Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach na lata 2017 - 2019”. Następnie Radni podjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

Na zakończenie sesji Starosta Myślenicki Józef Tomal przedstawił informację dotyczącą Ogólnopolskiego Rankingu Powiatów w 2017 roku, w którym Powiat Myślenicki zajął czwarte miejsce.

Oprac. WSPIFE

Galeria: Sesja Rady Powiatu Myślenickiego

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg


Zobacz wszystkie galerie