XLVI Sesja Rady Powiatu Myślenickiego
02.11.2017.

Dnia 30 października br. odbyła się XLVI Sesja Rady Powiatu Myślenickiego, której przewodniczył Tadeusz Żaba.

Głównym punktem obrad było omówienie i podjęcie uchwał w sprawie:

- udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Myślenickiego dla Gminy Myślenice na realizację zadania związanego z budową parkingu typu „Parkuj i Jedź” w rejonie ulicy Słowackiego w Myślenicach,

- wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy powierzchni na terenie będącym w użytkowaniu SP ZOZ Myślenice z przeznaczeniem do garażowania samochodu,

- wyrażenia zgody na przedłużenie wynajmu powierzchni w budynkach będących w użytkowaniu SP ZOZ Myślenice z przeznaczeniem pod automaty vendingowe,

- przyznania dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach w kwocie 193.250,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań dotyczących:

a) modernizacji parkingu – miejsca postojowe na terenie SP ZOZ w Myślenicach,

b) modernizacji pomieszczenia Medycyny Pracy – gabinet pielęgniarski,

c) modernizacji węzła sanitarnego w budynku Analityki,

d) zakupu 1 urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej,

- wprowadzania zmian do Uchwały Nr XLII/290/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach w maksymalnej kwocie 181.750,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Szpitala,

- zmiany Uchwały Nr XXXIII/243/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego,

- zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2017 Nr XXXIII/244/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2016 r.

Gościem specjalnym Sesji była Joanna Wicher jedna z 25 najlepszych maturzystów w Polsce absolwentka I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Myślenicach, która otrzymała nagrodę z rąk Przewodniczącego Rady Powiatu Myślenickiego Tadeusza Żaby oraz Starosty Myślenickiego Józefa Tomala.

Galeria: XLVI Sesja Rady Powiatu Myślenickiego

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg


Zobacz wszystkie galerie