XLIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO
13.09.2017.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO INFORMUJE, ŻE W DNIU 14 WRZEŚNIA 2017 ROKU /CZWARTEK/ O GODZ. 8.00 W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W MYŚLENICACH PRZY ULICY MIKOŁAJA REJA 13 ODBĘDZIE SIĘ XLIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO

PORZĄDEK OBRAD XLIV SESJI

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udziału w praktykach/stażach zawodowych i udzielenia stypendiów w ramach realizacji projektów Centrum Kompetencji Zawodowych w ramach RPO WM 2014 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Powiat Myślenicki do realizacji Projektu pn. „Realizacja zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów ZSO w Myślenicach przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych – edycja II”.
 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Lubień zadania zarządcy drogi powiatowej K1625 w miejscowości Tenczyn w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej K 1625 w Tenczynie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/243/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 11. Wolne wnioski i oświadczenia.
 12. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ TADEUSZ ŻABA