XXXVIIII SESJA RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO
09.05.2017.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO INFORMUJE, ŻE W DNIU 15 MAJA 2017 ROKU /PONIEDZIAŁEK/ O GODZ. 14.00 W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W MYŚLENICACH PRZY ULICY MIKOŁAJA REJA 13 ODBĘDZIE SIĘ XXXVIIII SESJA RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO.

PORZĄDEK OBRAD XXXVIII SESJI

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów.
 4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu za rok 2016.
 7. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Powiatu na rok 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi (...) (druk nr 242 ).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/142/2008 Rady Powiatu w Myślenicach z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zasad dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (...) (druk nr 243).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr II/19/2014 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Myślenickiego, ustalenia ich składów osobowych (...) (druk nr 244).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach (druk nr 245).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Powiatu Myślenickiego (druk Nr 246).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/243/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego (druk nr 247).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2017 Nr XXXIII/244/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2016 r. (druk nr 248).
 15. Przedstawienie przez Dyrektora SP ZOZ w Myślenicach podsumowania działalności jednostki za rok 2016 oraz aktualnej sytuacji organizacyjno - finansowej w roku 2017 wraz z zamierzeniami inwestycyjnymi.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 17. Wolne wnioski i oświadczenia.
 18. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 19. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Tadeusz Żaba