JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Miasti i Gmina Myślenice Miasto i Gmina Dobczyce Miasto i Gmina Sułkowice Gmina Tokarnia Gmina Wiśniowa Gmina Lubień Gmina Pcim Gmina Raciechowice Gmina Siepraw Facebook - Powiat Myślenicki
Dzisiaj jest czwartek, 17 października 2019 r. 290 dzień roku
Rejestracja czasowa pojazdów Drukuj EmailSTAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.myslenicki.pl

KARTA INFORMACYJNA

REJESTRACJA CZASOWA POJAZDÓW

OPIS SPRAWY / ZADANIA :
 • Postępowanie wszczyna się na wniosek właściciela pojazdu.
 • Sprawę załatwia się niezwłocznie w urzędzie jeżeli petent dostarczy komplet dokumentów.
 • Czasowy dowód rejestracyjny.
 • Postępowanie kończy się decyzją o wydaniu czasowego dowodu rejestracyjnego przez pracownika z upoważnienia starosty.
KOGO DOTYCZY :
 1. Procedura dotyczy wszystkich właścicieli pojazdów w przypadku rejestracji czasowej z urzędu
 2. Właścicieli składających wniosek w celu:
  • przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • wywozu pojazdu za granicę
  • przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy
WYMAGANE DOKUMENTY :
 1. Wniosek o rejestrację (zgodny ze wzorem)
 2. Załączniki:
  • W przypadku wywozu pojazdu za granicę:
   • dowód własności pojazdu
   • wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji (dotyczy pojazdu fabrycznie nowego)
   • karta pojazdu, jeżeli była wydana
   • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego (jeżeli jest wymagane)
   • dowód rejestracyjny pojazdu- tablice rejestracyjne
  • W przypadku przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP:
   • dowód własności pojazdu
  • W przypadku konieczności dokonania badania technicznego lub naprawy pojazdu:
   • jeżeli przed pierwszą rejestracją na terenie powiatu lub na nowego nabywcę należy dołączyć dokumenty wg procedury rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy (dowód własności, dowód rejestracyjny lub inny dokument potwierdzający rejestrację pojazdu za granicą, wysłany przez organ właściwy do rejestracji, dowód odprawy celnej przewozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium RP jeżeli samochód został sprowadzony z terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, wypis z rejestru sądowego (KRS) oraz zaświadczenie o nadaniu numeru REGON w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorcy nie posiadającego osobowości prawnej (w przypadku kiedy właścicielem pojazdu są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej - zaświadczenia o wpisach do ewidencji działalności gospodarczej oraz umowa spółki), polisa OC lub rejestracji pojazdu na terenie kraju
   • jeżeli pojazd jest już zarejestrowany - do depozytu należy oddać dotychczasowe stałe tablice rejestracyjne i dowód rejestracyjny
 3. Do wglądu:
  • Dokument tożsamości właściciela
  • Wypis z rejestru sądowego (KRS) oraz zaświadczenie o nadaniu numeru REGON w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną
  • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorcy nie posiadającego osobowości prawnej (w przypadku kiedy właścicielem pojazdu są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej - zaświadczenia o wpisach do ewidencji działalności gospodarczej oraz umowa spółki)
  • Polisa OC
FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :

Formularz / wniosek : .doc .pdf .odt
Wniosek o rejestrację Microsoft Word Adobe Reader Open Document Format for Office Applications


OPŁATY :
 • Tablice rejestracyjne samochodowe - 30 zł
 • Tablice rejestracyjne motocykl/ ciągnik - 12 zł
 • Tablica rejestracyjna motorowerowa - 12 zł
 • Tablica rejestracyjna przyczepa - 15 zł
 • Pozwolenie czasowe - 18,5 zł
 • Znaki legalizacyjne - 12,5 zł (w przypadku przyczepy, motocykla, motorowera, ciągnika rolniczego - 6,25 zł)
 • Do wydanego dowodu rejestracyjnego, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych naliczana jest opłata ewidencyjna w wysokości 0,5 zł za każdy z w/w dokumentów

Informacje adresowe, oraz rachunki bankowe

OSOBA ODPOWIEDZIALNA :
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice

Sala obsługi Klienta - stanowisko rejestracji pojazdów
Telefon: 12 2744 503 - 510
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Kierownik Wydziału: Tomasz Bombol
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w:
Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice
Sala obsługi Klienta - stanowisko rejestrcji pojazdów

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :

Sprawy załatwia się zgodnie z przepisami KPA. Sprawa załatwiana jest w urzędzie niezwłocznie.

PODSTAWA PRAWNA :
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr. 108 poz. 908 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów Dz. U. Nr 133 poz. 1123 z późniejszymi zmianami
TRYB ODWOŁAWCZY :

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem właściwego Starosty w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem organu który wydał decyzję. Podstawa prawna ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami art. 127 - 140

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE :
 • Rejestracja czasowa wykonywana jest na wniosek właściciela w celu wywozu pojazdu za granicę, odbioru pojazdu na terenie RP lub przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy.
 • Tablice tymczasowe wydawane są na okres niezbędny do załatwienia sprawy, jednak nie dłuższy niż 30 dni. Można ubiegać się o jednorazowe przedłużenie terminu czasowej rejestracji o dalsze 14 dni.
 • Tablice tymczasowe stanowią własność Urzędu i wraz z pozwoleniem czasowym podlegają zwrotowi, niezwłocznie po upływie terminu ich ważności (z wyjątkiem rejestracji czasowej w celu wywozu pojazdu za granicę)
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 • W przypadku złożenia wniosku bez wymaganych załączników wydane zostaje wezwanie do uzupełnienia załączników, jeżeli nie zostanie uzupełnione wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
* Darmowe programy do sciągnięcia przy pomocy których można otworzyć formularze / wnioski :

http://www.openoffice.pl/ http://www.microsoft.com/ http://www.adobe.com/


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Free Joomla Templates