JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Miasti i Gmina Myślenice Miasto i Gmina Dobczyce Miasto i Gmina Sułkowice Gmina Tokarnia Gmina Wiśniowa Gmina Lubień Gmina Pcim Gmina Raciechowice Gmina Siepraw Facebook - Powiat Myślenicki
Dzisiaj jest czwartek, 17 października 2019 r. 290 dzień roku
Aktualności arrow PORADNIK INTERESANTA arrow Komunikacja i Transport arrow Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym
Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym Drukuj Email
19.10.2012.

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.myslenicki.pl

KARTA INFORMACYJNA

USUWANIE POJAZDÓW Z DRÓG I ICH PRZECHOWYWANIE NA PARKINGU STRZEŻONYM

OPIS SPRAWY / ZADANIA :
Postępowanie wszczyna się w związku z usunięciem pojazdu z drogi.:
 • w trybie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 20 czerwca 1997 r. - prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 ze zm.), zgodnie z którym:
  1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:
   1. pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
   2. nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;
   3. przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;
   4. pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2;
   5. pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.
  2. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:
   1. kierowała nim osoba:
    a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
    b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;
   2. jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.
 • Zgodnie z art. 95, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, (Dz. U. z 2007 r., nr 125, poz. 874 z późn. zm.) w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków lub warunków przewozu drogowego przez podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem osoba przeprowadzająca kontrolę na drodze zatrzymuje, za pokwitowaniem, dokumenty podlegające kontroli i kieruje lub usuwa pojazd, na koszt podmiotu wykonującego przewóz drogowy, na najbliższy parking strzeżony, jeżeli:
  1. nie pobrano kaucji - w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 94 ust. 3 ustawy o transporcie drogowym,
  2. nie usunięto stwierdzonych nieprawidłowości, lub
  3. zakaz lub ograniczenie ruchu uniemożliwia dalszą jazdę.
  Usuwanie pojazdu z drogi odbywa się na podstawie dyspozycji wydanej przez upoważnione do tego podmioty, którymi są:
  1. policjant - w sytuacjach, o których mowa w art. 130a, ust. 1-2 ustawy prawo o ruchu drogowym;
  2. strażnik gminny (miejski) - w sytuacjach, o których mowa w art. 130a, ust. 1 pkt 1, 4 i 5 ustawy prawo o ruchu drogowym;
  3. inspektor Inspekcji Transportu Drogowego - w sytuacjach, o których mowa w art. art. 95, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Starosta realizuje zadania polegające na usuwaniu pojazdów z dróg i ich przechowywaniu na wyznaczonym parkingu strzeżonym we współpracy z podmiotami wyłonionymi zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. Odbiór pojazdu jest możliwy po przedstawieniu dowodu uiszczeniu opłaty na rzecz Powiatu Myślenickiego za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie oraz zezwolenia na odbiór pojazdu wydanego przez podmiot wydający dyspozycję jego usunięcia.

W przypadku nie odebrania pojazdu usuniętego z drogi na podstawie art. 130a, ust.1 i 2 ustawy prawo o ruchu drogowym z parkingu strzeżonego w ciągu 3 miesięcy od jego usunięcia Starosta występuje z wnioskiem do Sądu o orzeczenie jego przepadku na rzecz Powiatu. Wówczas koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu. Jeżeli w chwili usunięcia pojazd znajdował się we władaniu osoby dysponującej nim na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta jest zobowiązana solidarnie do pokrycia kosztów.

W przypadku nie odebrania pojazdu z parkingu strzeżonego usuniętego z drogi na podstawie art. 95 ustawy o transporcie drogowym w ciągu 30 dni od dnia nałożenia kary pieniężnej, stosuje się odpowiednio przepisy działu II rozdziału 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.) dotyczące egzekucji należności pieniężnych z ruchomości.

W okresie od 14.09.2012 r. do 31.12.2012 r. wykonawcą zadania usuwania i przemieszczania na terenie Powiatu Myślenickiego oraz parkowania na parkingu strzeżonym pojazdów w trybie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 20 czerwca 1997 r. - prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 ze zm.) jest MYŚLENICKI HOL-SERWIS Konsorcjum Firm Pomocy Drogowej i Parkingów Strzeżonych Powiatu Myślenickiego, 32-434 Skomielna Biała 354, tel. 18 268 71 04, 665 301 014.

KOGO DOTYCZY :

Osób będących właścicielami pojazdów lub posiadających prawo do władania nim na podstawie innego niż własność tytułu prawnego w chwili wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi.

WYMAGANE DOKUMENTY DO ODBIORU POJAZDU Z PARKINGU STRZEŻONEGO:
 • Dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) pojazdu bądź inny dokument przedstawiający prawo do dysponowania nim, a w sytuacji zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez upoważnione do tego służby - stosowne pokwitowanie;
 • Zezwolenie na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego, wydane przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi. Zezwolenie wydaje się osobie, po okazaniu przez nią dokumentu tożsamości, dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi i dokumentu upoważniającego do używania pojazdu, a w przypadku:
  1. Pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a ust. 1 pkt 2 ustawy prawo o ruchu drogowym - po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie. Jeżeli z przedstawionego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu wynika, że przed zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego umowa ta nie była zawarta, warunkiem zwrotu zatrzymanego dokumentu jest dodatkowo wniesienie opłaty za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia określonej w odrębnych przepisach.
  2. Pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a ust. 1 pkt 3 ustawy prawo o ruchu drogowym - także zezwolenia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 przywoływanej ustawy.
  3. Pojazdu usuniętego na podstawie art. 95 ustawy o transporcie drogowym - przekazaniu kaucji przez podmiot wykonujący przewóz drogowy, na zasadach, o których mowa w art. 94 ust. 4 i 5 ustawy o transporcie drogowym, lub usunięciu przyczyny umieszczenia pojazdu na parkingu.
FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :

Formularz / wniosek : .doc .pdf .odt
Wzór dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi --- Adobe Reader ---
Wzór powiadomienia o usunięciu pojazdu z drogi --- Adobe Reader ---
Wzór zezwolenia na odbiór pojazdu --- Adobe Reader ---


OPŁATY :

Opłaty za usunięcie pojazdów z drogi i za każdą rozpoczętą dobę ich przechowywania na parkingu strzeżonym pobierane są według stawek określonych w uchwale nr XXIII/193/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów.

Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Myślenicach nr 07 1600 1462 0008 4781 6213 8039 lub w kasie Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego czynnej: w poniedziałki w godz. 08:30-16:00, od wtorku do piątku w godz. 08:00 - 14:30. W soboty, niedziele i święta opłaty te pobierają przedsiębiorcy usuwający pojazdy z dróg i prowadzący parkingi strzeżone, a następnie przekazują w imieniu wpłacającego na rachunek Starostwa Powiatowego.

Jako tytuł wpłaty należy podać: imię, nazwisko i adres wpłacającego; opłata za usunięcie pojazdu i przechowywanie na parkingu strzeżonym; nr rejestracyjny pojazdu; dopuszczalną masę całkowitą pojazdu i ilość dni przechowywania na parkingu strzeżonym.

Informacje adresowe, oraz rachunki bankowe

OSOBA ODPOWIEDZIALNA :
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice
Pokój nr 11
Poniedziałek 08:30 - 16:30
Wtorek - Piątek 08:00 - 15:00
Telefon: 12 2744 500
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Kierownik Wydziału: Tomasz Bombol
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :
---
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :

Sprawy załatwia się zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 107 z późn. zm.). Sprawa załatwiana jest w urzędzie niezwłocznie.

PODSTAWA PRAWNA :
 • Ustawa z dnia z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r., nr 125, poz. 874 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2011 r. nr 143 poz. 846);
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie parkingów, na które usuwane są pojazdy przewożące towary niebezpieczne (Dz. U. z 2003 r. nr 161 poz. 1567).
TRYB ODWOŁAWCZY :
---

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE :

---
* Darmowe programy do sciągnięcia przy pomocy których można otworzyć formularze / wnioski :

http://www.openoffice.pl/ http://www.microsoft.com/ http://www.adobe.com/


 
« poprzedni artykuł
Free Joomla Templates